Snippets

Autor: Wojciech Muła
Dodany:3.03.2002
Aktualizacja:7.09.2016 (Petr Kobalicek zauważył błąd w implementacji paddb), 19.08.2008

Treść

Normalizacja wskaźnika

W programach działających w trybie rzeczywistym wynik porównywania wskaźników nie jest jednoznaczny. Jeden adres fizyczny może być reprezentowany przez 4096 różnych adresów logicznych. Liczba adresów logicznych wynosi 232 (segment i offset mają po 16 bitów), natomiast jest zaadresowanie tylko 220 bajtów, co daje 212 powtarzających się adresów.

Adres fizyczny jest 20-bitowy i wyznacza się go ze wzoru:

adres fizyczny = segment*16 + offset = segment << 4 + offset

Normalizacja polega na przypisaniu wartości segmentu 16 najstarszych bitów adresu fizycznego, natomiast przesunięciu 4 najmłodszych, dzięki temu zapis będzie zawsze jednoznaczny.

8086:

; wejście/wyjście: ax - segment = |ssss ssss|ssss ssss|
;         dx - offset = |oooo oooo|oooo oooo|

mov cx, dx ; cx = |0000 oooo|oooo oooo|
shr cx, 4  ;

add ax, cx ; ax = znormalizowany segment
and dx, 0fh ; dx = znormalizowany offset

80386:

; wejście/wyjście: eax - segment
;         edx - offset

and eax, 0000ffffh ; może nie być potrzebne gdy jesteśmy pewni,
and edx, 0000ffffh ; że starsze słowa są równe zero

shl eax, 4     ; adres fizyczny
add eax, edx    ;

mov edx, eax

shr eax, 4     ; ax - znormalizowany segment
and edx, byte 0fh ; dx - znormalizowany offset
          ; tak zapisany rozkaz ma 3 bajty, zamiast 5
          ; (stała jest rozszerzana ze znakiem)

Powielanie bajtu

Problem przedstawia się następująco: jak mając słowo |00|00|00|aa|, uzyskać |aa|aa|aa|aa|?

x86

Pierwszy sposób, najciekawszy chyba, pokazał Ervin Toth (Ervin/AbaddoN) w magazynie Imphobia #9.

; eax = 0x000000aa

imul eax, 0x01010101 ; zmieniając mnożnik można uzyskać dowolne
           ; ułożenie bajtu w podwójnym słowie, np.
           ; 0x00010101 da 0x00aaaaaa

Jeśli mnożenie jest względnie szybkie (3-4 cykle opóźnienia), to jak najbardziej użycie tej metody ma sens, w przeciwnym razie można obyć się bez mnożenia:

; eax = 0x000000ab

mov  ah, al ; eax = 0x0000abab
mov  bx, ax
shl eax, 16 ; eax = 0xabab0000
mov  ax, bx ; eax = 0xabababab

MMX

; eax = |0000|00ab|

movd   mm0, eax ; mm0 = |0000|0000|0000|00ab|
punpcklbw mm0, mm0 ; mm0 = |0000|0000|0000|abab|
punpcklbw mm0, mm0 ; mm0 = |0000|0000|abab|abab|

; tutaj już można przesłać zawartość mm0 do rejestru 32-bitowego

punpcklbw mm0, mm0 ; mm0 = |abab|abab|abab|abab|

SSE

W SSE dostępny jest rozkaz pshuwf, który rozmieszcza słowa w rejestrze źródłowym zgodnie z indeksami zapisanymi w stałej natychmiastowej:

; eax = |0000|00ab|

mov   ah, al     ; eax = |0000|abab|
movd  mm0, eax    ; mm0 = |0000|0000|0000|abab|
pshufw mm0, mm0, 0x00 ; mm0 = |abab|abab|abab|abab|

SSE3

W SSE3 dostępny jest rozkaz pshufb, który rozmieszcza bajty w rejestrze docelowym XMM zgodnie z indeksami zapisanymi w argumencie źródłowym:

; eax = |0000|00ab|

pxor  %xmm0, %xmm0  ; wszystkie indeksy równe zero
movd  %eax, %xmm1
pshufb %xmm0, %xmm1  ; xmm1 -> na wszystkich pozycjach
            ; zawartość zerowego elementu xmm1, tj. %al

Wzorzec bitowy na maskę

Problem polega na zamianie wzorca bitowego, np. |0101 1110|, na maskę bajtów, czyli: |00|ff|00|ff|ff|ff|ff|00|. Jednym z zastosowań może być zamiana obrazów 1bpp na 8bpp lub 32bpp.

80386:

;wejście: al = |10100110|
;wyjście: ecx:edx

add al, al ; al = |01001100|, CF = 1 = MSB(al)
sbb ch, ch ; ecx= |xx|xx|ff|xx|

add al, al ; al = |10011000|, CF = 0 -- add al, al jest równoważne shl al, 1
sbb cl, cl ; ecx= |xx|xx|ff|00|

shl ecx, 16 ; ecx= |ff|00|xx|xx|

add al, al ; al = |00110000|, CF = 1
sbb ch, ch ; ecx= |ff|00|ff|xx|

add al, al ; al = |01100000|, CF = 0
sbb cl, cl ; ecx= |ff|00|ff|00|

; -- analogicznie należy postąpić dla edx

MMX:

; wejście: eax = |xx|xx|xx|ab|
;     0xab = 0b10101011
; wyjście: mm0
; niszczy: mm1

segment .data

; maska dla bitów - pozycja bitu jest równa pozycji bajtu
mmx_bits db 1 << 0 ; 0x01
      1 << 1 ; 0x02
      1 << 2 ; 0x04
      1 << 3 ; 0x08
      1 << 4 ; 0x10
      1 << 5 ; 0x20
      1 << 6 ; 0x40
      1 << 7 ; 0x80

segment .text

movq   mm1, [mmx_bits]

movd   mm0, eax ; mm0 = |00|00|00|00|xx|xx|xx|ab|
punpcklbw mm0, mm0 ;
punpcklbw mm0, mm0 ;
punpcklbw mm0, mm0 ; mm0 = |ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab|ab|

pand   mm0, mm1 ; mm0 = |80|00|20|00|08|00|02|01|
pcmpeqb  mm0, mm1 ; mm0 = |ff|00|ff|00|ff|00|ff|ff|
          ; mm0 = (mm0==mmx_bits) ? 0xff : 0x00

Transpozycja bitów

Celem jest zamiana kolejności bitów w słowie, np. 11001010b -> 01010011b. Może być przydatne przy operacji flipX dla obrazów 1bpp.

Transpozycja bitów w bajcie (1):

; 28-08-01 14:09:29
; wejście: al
; wyjście: bl
; niszczy: cx

    mov cx, 8 ; 8 bitów
_transp:
          ; al = 1000 0011
    rol al, 1 ; al = 0000 0111, CF=1
          ; bl = 0000 0000
    rcr bl, 1 ; bl = 1000 0000
    loop _transp

Transpozycja bitów w bajcie (2):

; 28-08-01 14:09:29
; wejście: al
; wyjście: bl
; niszczy: cx

    mov cx, 8
    xor bl, bl
_transp:
    shr al, 1 ; CF = LSB(al)
    adc bl, bl ; czyli:
          ; shr bl,bl
          ; bl[0] = CF
    loop _transp

Transpozycja bitów w słowie 32-bitowym:

; wejście: eax
; wyjście: eax
; modyfikuje: ebx
                ; ebx = ...edcba
    mov ebx, eax      ; ebx = ...edcba
    shr ebx, 1       ; ebx = ....edcb
    and eax, 01010101h   ; eax = ...e0c0a
    and ebx, 01010101h   ; ebx = ....0d0b
                ;
    lea eax, [ebx + eax*2] ; eax = ....cdab
                ; zamień kolejność 2 sąsiednich bitów

    mov ebx, eax      ; zamień kolejność
    shr ebx, 2       ; dwóch sąsiednich pól 2-bitowych
    and eax, 03030303h   ;
    and ebx, 03030303h   ;
                ;
    lea eax, [ebx + eax*4] ;

    mov ebx, eax      ; zamień kolejność
    shr ebx, 4       ; tetrad
    and eax, 0f0f0f0fh   ;
    and ebx, 0f0f0f0fh   ;
                ;
    shl eax, 4       ;
    or eax, ebx      ;

    bswap eax       ; i bajtów

Kod wykorzystujący rozkazy MMX2, przedstawione raczej jako ciekawostka. :-)

; wejście: al
; wyjście: al
; niszczone: eax, mm0, mm1

    pxor   mm1, mm1

    movd   mm0, eax   ; mm0 = |00|00|00|00|00|00|00|al|
    punpcklbw mm0, mm0   ; mm0 = |00|00|00|00|00|00|al|al|
    pshufw  mm0, mm0, 00h ; mm0 = |al|al|al|al|al|al|al|al|


    ; w k-tym bajcie zostawiany jest k-ty bit
    pand   mm0, {80h,40h,20h,10h,08h,04h,02h,01h}

    ; następnie generowana jest **negacja** maski
    pcmpeqb  mm0, mm1

    ; po czym zostawiane są bity na pozycjach 8-k
    pandn   mm0, {01h,02h,04h,08h,10h,20h,40h,80h}

    ; na końcu wszystkie bity są łączone w 1 bajt
    psadbw  mm0, mm0

    movd   eax, mm0

Z użyciem rozkazów dostępnych w SSSE3 możliwa jest szybka transpozycja bitowa słów 128-bitowych! Zobacz w osobnym artykule.

Odpowiedniki rozkazów BT, BTC, BTS i BTR

W pierwszych procesorach Pentium produkowanych przez Intela te rozkazy były bardzo wolne. Poniżej przedstawiam ich zamienniki.

BT:

; składnia       : bt ax, bit
; oryginalna instrukcja: 4 cykle
; poniższy kod     : 3 cykle -- pplain
;
; niszczy: bx

    mov bx, ax     ;
    and bx, ~(1 << bit) ; bx = ax and not (1 shl bit)

    ; Jeśli bit w ax był ustawiony to wartość bx zmieni się (zmaleje!),
    ; w przeciwnym razie pozostanie niezmieniona.

    cmp bx, ax     ; CF = bx < ax

BTC, BTR i BTS:

; składnia       : btc ax, bit
;            btr ax, bit
;            bts ax, bit
; oryginalna instrukcja: 7 cykle
; poniższy kod     : 3 cykle -- pplain, uwzględniając parowanie instrukcji
; niszczy: bx, cx

mov cx, ax           ; cx = ax
mov bx, ax           ;
and bx, ~(1 << bit)       ; bx = ax and not (1 shl bit)

xor ax,  1 << bit  ; dla BTC zaneguj,
;and ax, ~(1 << bit) ; dla BTR wyzeruj,
;or ax,  1 << bit ; dla BTS ustaw bit w ax

cmp bx, cx           ; zobacz komentarz do BT

Odpowiednik rozkazu BSWAP

Któż ma teraz 286? Ale dla sportu można sobie napisać odpowiednik tego rozkazu.:-)

Służy on do zamiany kolejności bajtów w podwójnym słowie, jego głównym zastosowaniem jest konwersja danych pomiędzy konwencjami zapisu little-endian (np. procesory Intela) i big-endian (np. procesory Motoroli, protokoły sieciowe). W zapisie little-endian młodszy bajt znajduje się pod mniejszym adresem.

; wejście: eax
; wyjście: eax

       ; eax = 0x44332211
xchg al, ah ; eax = 0x44331122
rol eax, 16 ; eax = 0x11224433
xchg al, ah ; eax = 0x11223344

Zamiast rozkazu xchg al, ah można użyć rol ax, 8 (kod autorstwa barta/xtreem).

; wejście: eax
; wyjście: eax

mov edx, eax     ; edx = | a | b | c | d |
rol edx, 8      ; edx = | b | c | d | a |
ror eax, 8      ; eax = | d | a | b | c |

and edx, 000ff00ffh  ; edx = | 0 | c | 0 | a |
and eax, 0ff00ff00h  ; eax = | d | 0 | b | 0 |

or  eax, edx     ; eax = | d | c | b | a |

Odpowiedniki rozkazów BSF i BSR

Na procesorze Pentium czas wykonywanie tych rozkazów waha się pomiędzy 7 a 70 cyklami. Przedstawiony poniżej kod wymaga w najgorszym przypadku wykonania 24 prostych instrukcji, w najlepszym 14.

Idea przedstawionego algorytmu jest bardzo prosta, opiera się na wyszukiwaniu binarnym: otóż z każdym krokiem zawężamy przedział poszukiwań, albo inaczej ujmując zwiększamy rozdzielczość algorytmu. Czyli na początku lokalizowany jest najmłodsze słowo zawierające ustawione bity, następnie w tym słowie poszukuję się najmłodszego, niezerowego bajtu, w nim z kolei szuka się najmłodszej niezerowej tetrady itd.

Właściwie wybór jest pomiędzy młodszy/starszy, tak więc rozmiar obiektu zmniejsza się dwukrotnie po każdym kroku algorytmu. Jak łatwo policzyć liczba kroków wynosi log2n, gdzie n to ilość bitów w słowie binarnym.

; implementacja BSF
; wejście: eax
; wyjście: ebx - pozycja pierwszego, ustawionego bitu

soft_bsf:
    mov ebx, 2      ; ebx = 2
               ; zostały pogrubione sprawdzane części dworda
               ; eax = |0000 0010 0010 0000|**0000 0000 0000 0000**|

    test eax, 0x0000ffff ; sprawdź czy w młodszym słowie są
               ; ustawione jakiekolwiek bity
    jnz  .skip1     ; jeśli nie, to znaczy, że ustawione bity są
               ; tylko w starszym słowie
    shr eax, 16     ; eax = |0000 0000 0000 0000|0000 0010 **0010 0000**|
    add ebx, byte 16   ; ebx = 18
.skip1:

    test eax, 0x000000ff ; sprawdź czy w młodszym bajcie są
               ; ustawione jakiekolwiek bity
    jnz  .skip2
    shr eax, 8
    add ebx, byte 8
.skip2:

    shr eax, 16     ; eax = |0000 0000 0000 0000|0000 0010 0010 **0000**|
    test eax, 0x0000000f ; sprawdź tetrady
    jnz  .skip3
    shr eax, 4      ; eax = |0000 0000 0000 0000|0000 0000 0010 00**10**|
    add ebx, byte 4   ; ebx = 22
.skip3:

    test eax, 0x00000003 ; sprawdź 2-bitowe pole
    jnz  .skip4
    shr eax, 2
    add ebx, byte 2
.skip4:

    shr eax, 4      ; eax = |0000 0000 0000 0000|0000 0000 0010 001**0**|
    shr  al, 1      ; CF = LSB(eax) = 0
    sub ebx, 0      ; ebx = 22
    ret

Konwersja float na int

Przy użyciu rozkazów FPU konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na liczbę całkowitą, dodatkowo uzyskujemy zaokrąglanie zgodne z ustawieniami pola RountControl w rejestrze kontrolnym koprocesora.

fld [float]  ; 1 cykl
fild [integer] ; 6 cykli

Rozkazy SSE, SSE2 i 3DNow również wspierają konwersje. Przy czym rozkazy SSE mogą to robić dwojako:

Rozkazy z pierwszej grupy zestawiono w tabelce. Dla każdego rozkazu istnieje odpowiednik z grupy drugiej — faktycznie operacje na polach bitowych są identyczne; mnenoniki są prawie takie same, z tą różnicą że dodana została druga literka T, np. CVTTPS2DQ.

CVTPD2DQ xmm1, xmm2/mm128 (double -> dword):

xmm1[31-0]  = round(xmm2[63-0])
xmm1[63-32] = round(xmm2[127-64])
xmm1[127-64] = 0``

CVTPS2DQ xmm1, xmm2/mm128 (float -> dword):

xmm1[31-0]  = round(xmm2[31-0])
xmm1[63-32] = round(xmm2[63-32])
xmm1[95-64] = round(xmm2[95-64])
xmm1[127-96] = round(xmm2[127-96])

CVTPD2PI mm, xmm/mm128a (double -> dword):

mm[31-0] = round(xmm[63-0])
mm[63-32] = round(xmm[127-64])

CVTPS2PI mm, xmm/mm128 (float -> dword):

mm[31-0] = round(xmm[31-0])
mm[63-32] = round(xmm[63-32])

CVTSD2SI reg32, xmm/mm64 (double -> dword):

reg32[31-0] = round(xmm[63-0])

CVTSS2SI reg32, xmm/mm32 (float -> dword):

reg32[31-0] = round(xmm[31-0])

Przedstawię teraz od kuchni algorytm owej konwersji (ograniczę się do ucinania).

Liczbę floating point opisuje równanie:

( − 1)sign ⋅ (1 + mantissa) ⋅ 2exp + bias

natomiast rozkład bitów w dwusłowie przedstawia się następująco:

sign: 1 bit; exp+bias: 8 bitów; mantissa: 23 bity

Jeśli zostaną wyzerowane bity 23-31 (czyli pola sign i exponent+bias), to wartość dworda (liczona w naturalnym kodzie binarnym) wyniesie mantissa223. Gdy mantysa zostanie uzupełniona, czyli zostanie ustawiony bit 23, to wartość ta wyniesie (1 + mantissa)223. Rozkład bitów poniżej (x oznacza dowolną wartość):

0000 0000 1xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Pozostaje jeszcze uwzględnić czynniki 2exponent + bias — mnożenie przez potęgę dwójki jest równoważne przesunięciu bitowemu w lewo gdy wykładnik jest dodatni, w prawo gdy jest ujemny; wartość przesunięcia jest oczywiście równa (modułowi) wykładnika, tj. exponentbias − 23.

Jeśli liczba zostanie przesunięta o więcej niż 24 bity w prawo to jej wartość będzie zawsze równa 0. Z kolei jeśli przesunięcie w lewo przekroczy 7 pozycji to będzie znaczyło, że liczba zmiennoprzecinkowa jest większa od 231, czyli przekracza maksymalną wartość liczby ze znakiem.

Poniżej słowa ubrane zostały w kod (w poprzedniej wersji tego artykułu kod był w asemblerze, niestety nie był w ogóle czytelny).

#include <errno.h>
#include <limits.h>

extern int errno;

typedef unsigned int dword; // 32 bity

const int bias = 127;
typedef union {
    struct {
      dword mantissa : 23;
      dword exp_biased: 8;
      dword sign   : 1;
    } fields;
    float value;
} IEEE_float;

int float2int(float value) {

  IEEE_float fp;
  fp.value = value;

  /* d = (1+mantissa)*2^23 */
  int d  = (1 << 23) | fp.fields.mantissa;

  /* exp = exponent */
  int exp = (int)fp.fields.exp_biased - bias - 23;

  if (exp < -23) /* aba(value) < 1.0 */
    return 0;
  else
    if (exp > 7) { /* abs(value) > 2^30 */
      errno = ERANGE;
      return (fp.fields.sign) ? INT_MIN : INT_MAX;
    }
    else {
     if (exp > 0)
         d <<= exp;
     else
         d >>= -exp;
     return (fp.fields.sign) ? -d : d;
    }
}

Obrót punktu 2D (FPU)

Wszystkie obliczenie są wykonywane na liczbach zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji (4 bajty).

; x' = x*cos(a) - y*sin(a)
; y' = x*sin(a) + y*cos(a)
;
; ca := cos(a)
; sa := sin(a)
;

;          st0  st1  st2  st3  st4  st5
fld  dword [x] ; x
fld  dword [a] ; a   x
fsincos     ; ca   sa   x
fld  dword [y] ; y   ca   sa   x

; x'
fld  st0    ; y   y   ca   sa   x
fmul  st3    ; y*sa  y   ca   sa   x
fld  st4    ; x   y*sa  y   ca   sa   x
fmul  st3    ; x*ca  y*sa  y   ca   sa   x
fsubrp st1    ; x'   y   ca   sa   x

; y'
fxch  st4    ; y   ca   sa   x   x'
fmulp st1    ; y*ca  sa   x   x'
fxch  st2    ; x   sa   y*ca  x'
fmulp st1    ; x*sa  y*ca  x'
faddp st1    ; y'   x'

fstp  dword [y]
fstp  dword [x]

cxchg — Conditional XCHG (x86)

Poniższy kod zamienia dwie liczby, pod warunkiem że najstarszy bit ecx jest ustawiony. Kod jest bez rozgałęzień.

; wejście: eax, ebx
;     ecx - "warunek"
;
        ; MSB(ecx)=1     MSB(ecx)=0

sar ecx, 31   ; ecx=0xffffffff   =0x00000000

mov edx, ebx  ;
sub edx, eax  ;
and edx, ecx  ; edx = ebx-eax    =0x00000000

add eax, edx  ; eax = ebx      =eax     -- bo, eax+ebx-eax=ebx
sub ebx, edx  ; ebx = eax      =ebx     -- bo, ebx-ebx+eax=eax

nswap — Nibble Swap (x86, MMX)

Zamiana kolejności tetrad

Sposób 1:

; wejście: eax = |hg|fe|dc|ba|
; wyjście: eax = |ab|cd|ef|gh|

rol  al, 4 ; eax = |hg|fe|dc|ab|
rol  ah, 4 ; eax = |hg|fe|cd|ab|
bswap eax  ; eax = |ab|cd|fe|hg|
rol  al, 4 ; eax = |ab|cd|fe|gh|
rol  ah, 4 ; eax = |ab|cd|ef|gh|

Sposób 2:

; wejście: eax = |hg|fe|dc|ba|
; wyjście: eax = |ab|cd|ef|gh|
; niszczy: ebx

mov  ebx, eax
and  eax, 0x0f0f0f0f ; eax = |0g|0e|0c|0a|
and  ebx, 0xf0f0f0f0 ; ebx = |h0|f0|d0|b0|

shl  eax, 4     ; eax = |g0|e0|c0|a0|
shr  ebx, 4     ; ebx = |0h|0f|0d|0b|

or  eax, ebx    ; eax = |gh|ef|cd|ab|
bswap eax       ; eax = |ab|cd|ef|gh|

Generacja maski

; wejście: eax
; wyjście: eax -- bajty z ustawionymi MSB mają wartość 0xff, pozostałe 0x00
; niszczy: ebx

          ; np. 10101101 01110100 11010100 11010101
and eax, 0x80808080 ; eax=10000000|00000000|10000000|10000000

mov ecx, eax

mov ebx, eax    ;
shr ebx, 7     ; ebx=00000001|00000000|00000001|00000001|

sub eax, ebx    ; eax=01111111|00000000|01111111|01111111|
or eax, ecx    ; eax=11111111|00000000|11111111|11111111|

W analogiczny sposób można postąpić przy słowach bitowych nie będących bajtami, np. przy dodawaniu pikseli 15/16bpp.

Mnożenie równoległe (x86)

Jeśli czynniki mnożenia mieszczą się w zakresie bajtu (0...255), to można zastosować taki trik:

; wejście: a,b,c - liczby 0..255 (załóżmy że to stałe)

xor eax, eax ;
mov  al, b ;
shl eax, 16 ;
mov  al, a ; eax = |0|b|0|a|

movzx ebx, c
mul  ebx  ; eax = |b*c|a*c|

Wyniki mnożeń nie wypływają na siebie.

Wersja x86 rozkazu paddb update

; wejście: eax, ebx - packed bytes

mov ecx, eax
xor ecx, ebx

and eax, 0x7f7f7f7f ; zerowanie MSB
and ebx, 0x7f7f7f7f ;

add eax, ebx

and ecx, 0x80808080
xor eax, ecx

Wersja zoptymalizowana na Pentium:

mov ecx, eax    ; 1
and eax, 0x7f7f7f7f ; -
xor ecx, ebx    ; 2
and ebx, 0x7f7f7f7f ; -
add eax, ebx    ; 3
and ecx, 0x80808080 ; -
xor eax, ecx    ; 4

stricmp

Jeśli dwa łańcuchy będą zawierać wyłącznie małe bądź duże litery ASCII, porównanie ich bez względu na rozmiar liter będzie bardzo proste.

; edi - łańcuch A
; esi - łańcuch B
; eax - wynik zgodny z konwencją stricmp

stricmp:

.compare:
    mov al, [edi]
    mov ah, [esi]

    or  al, al   ; znak '\0'?
    jz  .end
    or  ah, ah   ; znak '\0'?
    jz  .end

    xor al, ah   ; litery mogą różnić się
            ; co najwyżej 5 bitem

    test al, 0xdf  ; jeśli różnią się jakimś innym bitem
    jz  .end    ; kończ

    inc edi
    inc esi

    jmp .compare

.end:

movzx ebx, [edi]
movzx eax, [esi]

sub  eax, ebx
ret

Population Count

x86 — naiwne podejście

Obliczenie ilości ustawionych bitów w dwusłowie.

; ebx - argument
; eax - wynik

popcount:
    mov eax, 0
    mov ah, 32   ; ilość bitów
.count:
    rol ebx, 1
    adc al, 0
    loop .count

    movzx eax, al
    ret

rozkazy SSSE3 oraz tablice

Zobacz w osobnym artykule.

Implementacja funkcji modf() (FPU)

Funkcja modf rozbija liczbę zmiennoprzecinkową na część ułamkową i całkowitą.

; wejście:
;    st0 - x
; wyjście:
;    st0 - floor(x)
;    st1 - fract(x)
_modf:
           ; st0     st1     st2
           ; x
    fld1     ; 1      x
    fld  st1  ; x      1      x
    fprem    ; fract(x)  1      x
    fxch st2  ; x      1      fract(x)
    fsub st2  ; floor(x)  1      fract(x)
    fxch     ; 1      floor(x)  fract(x)
    fcomp st1  ; floor(x)  fract(x)
    ret

Wykorzystano fakt, że fprem wykonuje operację st0 := st0 - floor(st0/st1)*st1.

Jeśli koprocesor jest ustawiony w tryb ucinania (ang. truncate), tj. pole RC słowa kontrolnego zawiera wartość 11b to można użyć alternatywnego kodu.

_modf:
           ; st0     st1     st2
           ; x
    fld st0   ; x      x
    frndint    ; floor(x)  x
    fsub st1, st0 ; floor(x)  x-floor(x)=
                  fract(x)
    ret


; al: 00b - round to nearest
;   01b - round down
;   10b - round up
;   11b - round toward zero
;
; RC_temp dw ?

setRCfield:
    fstcw  [RC_temp]
    and   ax, 11b
    shl   ax, 10   ; pole RC zajmuje bity 10 i 11

    and   word [RC_temp], 0xf3ff
    or   word [RC_temp], ax

    fldcw  [RC_temp]
    ret

Implementacja funkcji pow(x, y) (FPU)

Użyjemy tożsamości xy = 2ylog2(x).

Rozkaz fly2x oblicza wartość wyrażenia ylog2x (ozn. W). Obliczania potęg dwójki realizuje rozkaz f2xm1: (2x − 1), jednak argumentem mogą być wyłącznie liczby z przedziału ( − 1, + 1).

Skorzystajmy zatem z kolejnej tożsamości: 2a + b = 2a ⋅ 2b, przy czym a = floor(W) i b = fract(W).

; wejście
;    st0 - x
;    st1 - y
; wyjście:
;    x^y

 power:
                ; st0      st1      st2 ...   st7
                ; x       y
    fyl2x          ; W
    fld1          ; 1       W
    fld  st1        ; W       1       W

    fprem          ; fract(W)   1       W

    f2xm1          ; 2^fract(W)-1 1       W
    fadd st1        ; 2^fract(W)  1       W

    fincstp         ; 1       W              2^fract(W)
    fscale         ; 2^floor(W)  W
    fdecstp         ; 2^fract(W)  2^floor(W)  W

    fmulp st1        ; 2^W      W
    ffree st1        ; 2^W

    ret

Przypomnę tylko, że rozkaz fscale wykonuje następującą operację st0.wykładnik += floor(st1).

min/max (cmov)

; min
; eax, ebx - argumenty
; eax   - wynik

; if (a < b) a = b

cmp  eax, ebx
cmovl eax, ebx ; lub cmovb dla liczb bez znaku

Implementacja funkcji intpow(double, int)

Obliczenie potęgi z wykładnikiem będącym potęgą dwójki (x2k) wymaga zaledwie k mnożeń:

while (k--)
    x *= x;

Z kolei każdą liczbę można reprezentować jako sumę potęg dwójki (system binarny). Korzystając z własności pokazanej wyżej, oraz ze wzoru na iloczyn potęg o tych samych podstawach można zapisać następujący algorytm:

double intpow(double x, unsigned int exponent)
{
 double result = 1.0;
 for (bit=0; bit<k; bit++)
   {
    if (bitset(exponent, bit))
     result *= x;

    x *= x;   // obliczenie x^(2^(i+1))
   }
 return result;
}

Koszt stały algorytmu to k mnożeń, w zależności od ilości ustawionych bitów wykładnika może wykonać się od 0 do k dodatkowych mnożeń. Liczba k to pozycja najstarszego ustawionego bitu wykładnika.

; wejście:
;    st0 - x
;    eax - wykładnik (liczba bez znaku!)
; wyjście
;    st0 - x^eax

intpow:
             ; st0     st1
             ; x
    fld1       ; 0      x
    fxch       ; x      1

  .loop:
    test eax, eax
    jz  .endloop

    shr eax, 1
    jnc .skip    ; if (bitset(exponent, bit))
    fmul st1, st0  ;   result *= x;
  .skip:

    fmul st0, st0  ; x *= x;
    jmp .loop
.endloop:
             ; st0     st1
             ; x^k     x^eax
    fcomp      ; x^eax

Wyświetlanie liczb floating-point (FPU)

Rozkaz fbstp zapisuje część całkowitą st0 jako liczbę BCD (spakowaną). Część całkowita jest uzyskiwana poprzez zaokrąglenie st0 zgodnie z metodą ustawioną w polu RC. Zapisywanych jest maksymalnie 18 cyfr (9 bajtów), w dodatkowym bajcie zapisywany jest znak.

; wejście:
;    esi - adres 10-bajtowego bufora na liczby BCD
;    edi - adres 19-bajtowego bufora na zapis ASCII (znak+18 cyfr)
;    st0 - konwertowana liczba

float_convert:
    pushad

    fbstp [esi]      ; konwertowany element jest usuwany ze stosu

    add esi, byte 8    ; zaczynamy od końca łańcucha BCD

    mov al, [esi+1]   ; if ((al=[esi + 1]) & 0x80)
    test al, 0x80     ;  [edi++] = byte('+');
    jnz .plus      ; else
 .minus:           ;  [edi++] = byte('+');
    mov [edi], byte '-'  ;
    jmp .endif      ;
  .plus:           ;
    mov [edi], byte '+'  ;
 .endif:           ;
    inc edi        ;

    mov ecx, 9
.unpackBCD:
    movzx ax, byte [edi] ; al := [edi--], ah := 0
    dec  edi       ;

               ; ax = |0|0|B|A|
    rol  al, 4     ; ax = |0|0|A|B|
    shl  ax, 4     ; ax = |0|A|B|0| -- zamiast tych dwu rozkazów (shl, shr)
    shr  al, 4     ; ax = |0|A|0|B| -- można użyć rozkazu 'aam 16' (db 0xd4,0x10)

    add  ax, 0x3030   ; konwersja na ASCII

    mov [edi], ax     ; zapisanie dwóch znaków
    add edi , byte 2   ; do łańcucha

    loop .unpackBCD

    popad
    ret

Rozkaz fbstp zapisuje wszystkie cyfry, także zera nieznaczące, należy usunąć je samodzielnie:

; edi -> łańcuch ASCII

    syscall WRITE, stdout, edi, 1  ; wyświetl znak

    inc edi
    mov ecx, 17
.skip_leading_zeros:    ; ecx = 17
    mov al, [edi]    ; while ([edi] == '0') edi++, ecx--;
    cmp al, '0'     ;
    jne .end      ; write(stdout, edi, ecx+1)

    inc edi
    dec ecx
    jz .end
    jmp .skip_leading_zeros
  .end:

    inc ecx

    ; tutaj "jakoś" zapisujemy znak na wyjście
    syscall WRITE, stdout, edi, ecx

Extract Bit String

Funkcja wyciąga ciąg bitów z qworda, podawany jest początek ciągu i jego długość. Funkcja została przesłana na grupę pl.comp.programming.

; wejście:
;    cl - pozycja ciągu (0..31)
;    ch - długość ciągu bitów (0..31)
;    esi - adres qworda
; wyjście:
;    eax - wartość (ze znakiem)

extract_signed:

             ; np. cl = 26
             ;   ch = 11
    mov eax, [esi+0] ; eax = |abcd ef00|0000 0000|0000 0000|0000 0000|
    mov ebx, [esi+4] ; ebx = |0000 0000|0000 0000|0000 0000|000A BCDE|

    shrd eax, ebx, cl ; eax = |0000 0000|0000 0000|0000 0ABC|DEab edef|

    mov cl, 32    ; cl = 32-ch
    sub cl, ch

    shl eax, cl   ; eax = |ABCD Eabe|def0 0000|0000 0000|0000 0000|
    sar eax, cl   ; eax = |AAAA AAAA|AAAA AAAA|AAAA AABC|DEab edef| -- 'shl' dla unsigned

    ret

Mnożenie wektora 4x1 przez macierz 4x4 (FPU)

Macierz M zawiera przekształcenia geometryczne, przemnożenie jej przez wektor V spowoduje przekształcenie wektora. Macierz może być column-majority lub row-majority — w zależności od tego wektor jest mnożony prawo- lub lewostronnie.

Na rysunku przedstawiono macierz row-majority, czyli takiej gdzie mnożone są wiersze:

macierz row-majority

* — zaznaczony na szaro minor 3x3 to de facto skumulowana informacja o skalowaniu, obrocie i pochyleniu.

Przy mnożeniu macierzy, tak naprawdę, liczone są iloczyny skalarne (ang. dot product) wiersza (w przypadku row-majority) z wektorem. Stałym argumentem funkcji dot_product jest wektor V, optymalizacja polega na tym, by współrzędne wektora były ładowane jednokrotnie na stos koprocesora.

; 10-08-01
%define offset

x equ 0
y equ 4
z equ 8
w equ 12

  mov si, offset matrix
  mov di, offset vector_out
  mov cl, 4
              ; st0  st1  st2  st3  st4  st5
  fld dword [vector_in+w] ; w
  fld dword [vector_in+z] ; z   w
  fld dword [vector_in+y] ; y   z   w
  fld dword [vector_in+x] ; x   y   z   w

.loop:           ; zmiana zawartości stosu koprocesora przy
              ; jednym mnożeniu skalarnym

  fld st0        ; x   x   y   z   w
  fmul dword [si]     ; ax   x   y   z   w
  fld st2        ; y   ax   x   y   z   w
  fmul dword [si+4]    ; by   ax   x   y   z   w
  faddp st1        ; ax+by  x   y   z   w

  fld st3         ; z  ax+by  x   y   z   w
  fmul dword [si+8]    ; cz  ax+by  x   y   z   w
  faddp st1        ;ax+by+cz x   y   z   w
  fld st4         ; w   abc   x   y   z   w
  fmul dword [si+12]   ; dw   abc   x   y   z   w
  faddp st1        ; abc+dw x   y   z   w

              ; [di] <- ax+by+cz+dw
  fstp dword [di]     ; x   y   z   w

  add di, 4        ; następna współrzędna z 'vector_out'
  add si, 4*4       ; następny wiersz w macierzy 'matrix'

  dec cl         ; pętla
  jnz .loop        ; /

  fcompp         ; y   w
  fcompp         ; wszystkie rej. FPU są puste

x86: równoległe tworzenie maski dla niezerowych bajtów (5.07.2007)

Specyfikacja dla jednego bajtu:

mask = (x != 0) ? 0xff | 0x00

(Działanie analogiczne do MMX-owych funkcji pcmpXX).

Metoda:

-- x - argument (bajt)

a = x & 0x80        -- najstarszy bit
b = x & 0x7f        -- 7 młodszych bitów

c = b + 0x7f        -- najstarszy bit =1, gdy którykolwiek
               bit b był ustawiony
d = (c | a) & 0x80     -- najstarszy bit =1, gdy x != 0

mask = d | (d - (d >> 7))

Kod x86:

; eax - wektor 4 bajtów

movl %eax, %ebx
andl $0x80808080, %ebx     ; ebx = a

andl $0x7f7f7f7f, %eax     ; eax = b
addl $0x7f7f7f7f, %eax     ; eax = c

orl %ebx, %eax
andl $0x80808080, %eax     ; eax = d

movl %eax, %ebx         ; ebx = d (zapisane)
movl %eax, %ecx         ; ecx = d

shrl $7, %ebx          ; ebx = d >> 7
subl %ebx, %eax         ; eax = d - (d >> 7)
orl %ecx, %eax         ; eax = d | (d - (d >> 7))

Tworzenie maski z ustawionymi/wyzerowanymi bitami na młodszych pozycjach (19.08.2007)

Maska jest postaci: a) 1111110000000000 lub b) 0000111111111111, gdzie parametrem jest pozycja pierwszego zgaszonego/zapalonego bitu liczona od zera.

Maskę a) można utworzyć w następujący sposób:

; eax - pozycja bitu
; edx - maska
            ; eax = 17
xor %edx, %edx     ; 00000000 00000000 00000000 00000000 <- LSB
bts %eax, %edx     ; 00000000 00000010 00000000 00000000
dec %edx        ; 00000000 00000001 11111111 11111111

natomiast b) tak:

; eax - pozycja bitu
; edx - maska
            ; eax = 17
mov $-1, %edx     ; 11111111 11111111 11111111 11111111 <- LSB
bts %eax, %edx     ; 11111111 11111101 11111111 11111111
inc %edx        ; 11111111 11111110 00000000 00000000