Konwersja pikseli 24/32bpp na/z grayscale

Autor: Wojciech Muła
Dodany:16.02.2002
Aktualizacja:30.04.2008

Treść

Konwersja grayscale na 24bpp (32bpp)

|g3|g2|g1|g0| -> |00|g3|g3|g3|00|g2|g2|g2|00|g1|g1|g1|00|g0|g0|g0|

Kod x86

; wejście: al -- pixel 8bpp - poziom szarości
; wyjście: eax -- pixel 32bpp

          ; eax=|xx|xx|xx|gg|
and eax, 0x000000ff ; eax=|00|00|00|gg|
mov ah, al     ; eax=|00|00|gg|gg|
shl eax, 8     ; eax=|00|gg|gg|00|
mov al, ah     ; eax=|00|gg|gg|gg|

Kod MMX

; wejście: eax   -- 4 pixele 8bpp
; wyjście: mm1:mm0 -- 4 pixele 32bpp


movd   mm0, eax ; mm0 = 0000000044332211
puncpklbw mm0, mm0 ; mm0 = 4444333322221111
movq   mm1, mm0 ;
puncpklbw mm0, mm0 ; mm0 = 2222222211111111
puncpkhbw mm1, mm1 ; mm1 = 4444444433333333

; -- gdy koniecznie trzeba wyzerować najstarsze bajty
psrld   mm0, 8  ; mm0 = 0022222200111111
psrld   mm1, 8  ; mm1 = 0044444400333333

Kod SSE (SSSE3) new

Zobacz przykład zamieszczony w innym artykule.

Konwersja 24bpp/32bpp na grayscale

Przedstawionych zostanie kilka programów wyznaczających poziomy szarości z obrazów RGB — 24/32bpp. Zakładam, że składowe R, G i B mają szerokość 8 bitów.

Znane są mi trzy sposoby na obliczenie poziomu szarości piksela:

 1. gray = (R + G + B)/3
 2. gray = 0.299R + 0.587G + 0.114B
 3. gray = ((R + G)div2 + B)div2

Pierwsza zależność to oczywiście zwykła średnia arytmetyczna, natomiast druga jest średnią ważoną — uwzględniona została czułość oka ludzkiego na poszczególne składowe. Trzecia zależność nadaje się do zastosowań gdzie szybkość przedkłada się nad jakość — jak widać wystarczą zaledwie dwa przesunięcia bitowe i dwa sumowania.

Średnia arytmetyczna

Kod x86

Dzielenie na x86 jest bardzo czasochłonne, dlatego też proponuję użycie tabliczki dzielenia; wyrażenie wyznaczające jasność piksela będzie miało postać:

gray = div_table[R+G+B];

Rozmiar tablicy jest równy Rmax + Gmax + Bmax = 3 ⋅ 255 = 765.

Samo przygotowanie tablicy nie wymaga nawet dzielenia, tak więc kod asemblerowy będzie krótki i szybki. Jeśli jakaś liczba n dzieli się bez reszty przez 3 i ndiv3 = k, to również (n + 1)div3 = k, oraz (n + 2)div3 = k — tak więc 3 kolejne liczby w tablicy mają tę samą wartość.

byte div_table[3*255];
// ...

for (int i=0; i<255; i++)
  div_table[i*3 + 0] = div_table[i*3 + 1] = div_table[i*3 + 2] = i

Poniżej implementacja w asemblerze.

segment .data

div_table_8bpp times(3*255) db 0x00    ; tablica konwersji na obrazy 8bpp
div_table_32bpp times(3*255) dw 0x00000000 ; i 32 bpp

segment .text

; funkcja wypełnia tablicę div_table_8bpp
precalc_8bpp:
    mov cl, 0
    mov esi, div_table_8bpp
  .fill:
    mov [esi+0], cl
    mov [esi+1], cl
    mov [esi+2], cl

    add esi, byte 3
    inc cl
    jnc .fill
    ret

; funkcja wypełnia tablicę div_table_32bpp
precalc_32bpp:
    mov ecx, 0x00000000
    mov esi, div_table_32bpp
  .fill:
    mov [esi+0], ecx
    mov [esi+4], ecx
    mov [esi+8], ecx

    add esi, byte 3*4

    add ecx, 0x01010101
    jnc .fill
    ret

; esi -> wskaźnik na obraz wejściowy 32bpp
; edi -> wskaźnik na obraz wyjściowy 8bpp
; ecx = ilość pikseli
convert:
    xor ebx, ebx
    xor edx, edx
  .loop:
    mov eax, [esi] ; eax = |x|R|G|B|

    mov bl, al   ; ebx = |0|0|0|B|
    mov dl, ah   ; edx = |0|0|0|G|
    shr eax, 16   ; eax = |0|0|x|R|
    mov ah, 0   ; eax = |0|0|0|R|

    ; ***
    add eax, ebx  ; eax = R+B

    mov  al, [div_table_8bpp+eax+edx]
    mov [edi], al

    add esi, byte 4
    inc edi
    loop .loop

Dla konwersji RGB 32bpp -> grayscale kod różni się nieznacznie (pokazany fragment).

; ...
;
; ***
add eax, ebx  ; eax = R+G+B
add eax, ecx  ;

mov  eax, [div_table + eax*4]
mov [edi], eax

add esi, byte 4
add edi, byte 4
loop .loop

Kod MMX

Przy użyciu podstawowych rozkazów MMX trochę kłopotliwe jest dodanie do siebie składowych.

Dzielenie przez 3 wbrew pozorom można wykonać bardzo łatwo, poprzez mnożenie przez odwrotność: 65536/3 = 2184 = 0x5555. Ponieważ odwrotność jest dodatkowo mnożona przez 65536, więc wynikiem będzie starsze słowo wyniku — wynik działania rozkazu pmulhw. Zarówno suma R+G+B jak i odwrotność są mniejsze od 0x8000, są więc w zapisie U2 liczbami dodatnimi. Nie będzie więc problemów z wykorzystaniem wspomnianego rozkazu.

Poniższy kod jest zoptymalizowana, tak by maksymalnie wykorzystać obliczenia równoległe. (W komentarzach suma składowych będzie oznaczana jako rgbx).

movq mm0, [edi+0] ; mm0 = |0 |b1|g1|r1|0 |b0|g0|r0|
movq mm1, mm0
movq mm2, mm0

movq mm3, [edi+8] ; mm1 = |0 |b3|g3|r3|0 |b2|g2|r2|
movq mm4, mm3
movq mm5, mm3

pand mm0, packed_dword(0x000000ff) ; mm0 = |0 |0 |0 |r1|0 |0 |0 |r0|
pand mm3, packed_dword(0x000000ff) ; mm3 = |0 |0 |0 |r3|0 |0 |0 |r2|

psrld mm1, 16            ; mm1 = |0 |0 |0 |b1|0 |0 |0 |b0|
psrld mm4, 16            ; mm4 = |0 |0 |0 |b3|0 |0 |0 |b2|

psrlw mm2, 8            ; mm2 = |0 |0 |0 |g1|0 |0 |0 |g0|
psrlw mm5, 8            ; mm5 = |0 |0 |0 |g3|0 |0 |0 |g2|

paddd mm0, mm1           ;
paddd mm3, mm4           ; R+B
paddd mm0, mm2           ; mm0 = |  rgb1  |  rgb0  | -- R+G+B
paddd mm3, mm5           ; mm3 = |  rgb3  |  rgb2  |

packssdw mm0, mm3          ; mm0 = |  rgb3  |  rgb2  |  rgb1  |  rgb0  |
pmulhw  mm0, packed_word(0x5555)  ; mm0 = |  gray3  |  gray2  |  gray1  |  gray0  |
packuswb mm0, mm0          ; mm0 = |g3|g2|g1|g0|g3|g2|g1|g0|

Użycie rozkazu PSADBW (rozszerzenie MMX) znacznie upraszcza kod.

pxor   mm7, mm7  ; mm7 = packed_byte(0x00)

; piksele 0 i 1
movq   mm1, [edi+0] ; mm1 = |0 |b1|g1|r1|0 |b0|g0|r0|
movd   mm0, mm1   ; mm0 = |0 |0 |0 |0 |0 |b0|g0|r0|

psadbw  mm0, mm7   ; mm0 = | 0 | 0 | 0 | rgb0   |

psadbw  mm1, mm7   ; mm1 = | 0 | 0 | 0 | rgb0+rgb1 |
psubw   mm1, mm0   ; mm1 = | 0 | 0 | 0 | rgb1   |

; piksele 2 i 3
movq   mm3, [edi+8] ; mm3 = |0 |b3|g3|r3|0 |b2|g2|r2|
movd   mm2, mm3   ; mm2 = |0 |0 |0 |0 |0 |b2|g2|r2|

psadbw  mm2, mm7   ; mm2 = | 0 | 0 | 0 | rgb2   |

psadbw  mm3, mm7   ; mm3 = | 0 | 0 | 0 | rgb2+rgb3 |
psubw   mm3, mm2   ; mm3 = | 0 | 0 | 0 | rgb3   |

; łącznie
punpcklwd mm0, mm1   ; mm0 = | 0 | 0 |rgb 1|rgb 0|
punpcklwd mm2, mm3   ; mm2 = | 0 | 0 |rgb 3|rgb 2|
punpckldq mm0, mm2   ; mm0 = |rgb 3|rgb 2|rgb 1|rgb 0|

; dzielenie przez 3
pmulhw  mm0, packed_word(0x5555)
packsswdw mm0, mm0

Średnia ważona — kod MMX

#1

Aby maksymalnie wykorzystać obliczenia równoległe należy przetwarzać równocześnie 4 piksele. Wcześniej należy zreorganizować dane, tak by otrzymać 3 wektory:

mm0 = | r3 | r2 | r1 | r0 |
mm1 = | g3 | g2 | g1 | g0 |
mm2 = | b3 | b2 | b1 | b0 |

Wystarczą wtedy zaledwie 3 rozkazy klasy pmul i dwa dodawania.

Oczywiście należy przygotować wektory wag pikseli — ponieważ są to liczby ułamkowe skorzystamy z formatu fixed-point, jednym problemem jest wybór mnożnika. Wykorzystanie mnożnika 65536 wyklucza użycie standardowego zestawu instrukcji MMX (rozkaz pmulhw), bowiem 0.587 ⋅ 65536 = 0x9645, a jest to liczba ujemna (jasne jest, że rozkaz pmuluhw takich ograniczeń nie nakłada). Tak więc by móc używać standardowych instrukcji MMX powinniśmy zrezygnować z dokładności — mnożnik 256, czyli 8 bitów po przecinku, zapewnia wystarczającą dokładność.

segment .data

weight_r_8 dw 0x004c, 0x004c, 0x004c, 0x004c ; int(0.299*256)
weight_g_8 dw 0x0096, 0x0096, 0x0096, 0x0096 ; int(0.587*256)
weight_b_8 dw 0x0024, 0x0024, 0x0024, 0x0024 ; int(0.144*256)

weight_r_16 dw 0x4c8b, 0x4c8b, 0x4c8b, 0x4c8b
weight_g_16 dw 0x9645, 0x9645, 0x9645, 0x9645
weight_b_16 dw 0x24dd, 0x24dd, 0x24dd, 0x24dd

segment .text

; wejście - mm0, mm1, mm2 - zawartość j.w.
convert_MMX:
    pmullw  mm0, [weigt_r_8] ; przemnożenie składowych przez współczynniki
    pmullw  mm1, [weigt_g_8] ;
    pmullw  mm2, [weigt_b_8] ;

    paddw  mm0, mm1     ; sumowanie
    paddw  mm0, mm2     ; mm0 = (|gray3|gray2|gray1|gray0|)*256

    psrlw  mm0, 8      ; mm0 = |gray3|gray2|gray1|gray0|
    packsswb mm0, mm0     ; mm0 = |g3|g2|g1|g0|g3|g2|g1|g0|
    ret

convert_MMX2:
    pmuluhw mm0, [weigt_r_16]; przemnożenie składowych przez współczynniki
    pmuluhw mm1, [weigt_g_16];
    pmuluhw mm2, [weigt_b_16];

    paddw  mm0, mm1     ; sumowanie
    paddw  mm0, mm2     ; mm0 = |gray3|gray2|gray1|gray0|

    packsswb mm0, mm0     ; mm0 = |g3|g2|g1|g0|g3|g2|g1|g0|
    ret

Pokażę jeszcze dwa sposoby jak przekonwertować dane wejściowe na format wymagany przez funkcje convert_MMX i convert_MMX2.

; funkcja używa podstawowych rozkazów MMX
shuffle_rgb_MMX:
    movq mm0, [edi]           ; mm0 = |0 |b1|g1|r1|0 |b0|g0|r0|
    movq mm1, mm0
    movq mm2, mm0

    movq mm3, [edi+8]          ; mm3 = |0 |b3|g3|r3|0 |b2|g2|r2|
    movq mm4, mm3
    movq mm5, mm3

    pand mm0, packed_dword(0x000000ff) ; mm0 = |0 |0 |0 |r1|0 |0 |0 |r0|
    pand mm3, packed_dword(0x000000ff) ; mm3 = |0 |0 |0 |r3|0 |0 |0 |r2|

    psrld mm1, 16            ; mm1 = |0 |0 |0 |b1|0 |0 |0 |b0|
    psrld mm4, 16            ; mm4 = |0 |0 |0 |b3|0 |0 |0 |b2|

    psrlw mm2, 8            ; mm2 = |0 |0 |0 |g1|0 |0 |0 |g0|
    psrlw mm5, 8            ; mm5 = |0 |0 |0 |g3|0 |0 |0 |g2|

    packssdw mm0, mm3          ; mm0 = | r3 | r2 | r1 | r0 |
    packssdw mm1, mm4          ; mm1 = | b3 | b2 | b1 | b0 |
    packssdw mm2, mm5          ; mm2 = | g3 | g2 | g1 | g0 |
    ret

; funkcja używa rozszerzonych rozkazów MMX
shuffle_rgb_MMX2:
    movq   mm0, [edi]        ; mm0 = |0 |b1|g1|r1|0 |b0|g0|r0|
    movq   mm2, [edi+8]       ; mm2 = |0 |b3|g3|r3|0 |b2|g2|r2|

                            3   1   2   0
    pshufw  mm0, mm0, 0b11011000   ; mm0 = |0 |b1|0 |b0|g1|r1|g0|r0|
    pshufw  mm2, mm2, 0b11011000   ; mm2 = |0 |b3|0 |b2|g3|r3|g2|r2|
    movq   mm1, mm0
    movq   mm3, mm2

    punpcklwd mm0, mm2         ; mm0 = |g3|r3|g2|r2|g1|r1|g0|r0|
    punpckhwd mm1, mm3         ; mm1 = |0 |b3|0 |b2|0 |b1|0 |b0|

    movq   mm2, mm0
    psrlw   mm0, 8          ; mm0 = |0 |g3|0 |g2|0 |g1|0 |g0|
    pand   mm2, packed_word(0x00ff) ; mm2 = |0 |r3|0 |r2|0 |r1|0 |r0|
    ret

#2

; 13.03.2002
; 18.10.2002
;
; gray = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B
; gray =( 4ch * R +  95h * G +  1eh * B) >> 8


movq mm0, [edi+0h] ; mm0 = |a1|r1|g1|b1|a0|r0|g0|b0| ; załaduj
movq mm1, mm0

movq mm2, [edi+8h] ; mm1 = |a3|r3|g3|b3|a2|r2|g2|b2| ; 4 pixele
movq mm3, mm2


; obliczenie czynnika 4ch*R + 95h*G
pand   mm0, {0x00ff, 0x00ff, 0x00ff, 0x00ff} ; mm0 = |0 |r1|0 |b1|0 |r0|0 |b0|
pand   mm2, {0x00ff, 0x00ff, 0x00ff, 0x00ff} ; mm2 = |0 |r3|0 |b3|0 |r2|0 |b2|

pmaddwd mm0, {0x004c, 0x001e, 0x004c, 0x001e} ; mm0 = |r1*4ch + b1*1eh|r0*4ch + b0*1eh|
pmaddwd mm2, {0x004c, 0x001e, 0x004c, 0x001e} ; mm2 = |r3*4ch + b3*1eh|r2*4ch + b2*1eh|

; obliczenie czynnika 1eh*B
pand   mm1, {0x0000, 0xff00, 0x0000, 0xff00} ; mm1 = |0 |0 |g1|0 |0 |0 |g0|0 |
pand   mm3, {0x0000, 0xff00, 0x0000, 0xff00} ; mm3 = |0 |0 |g3|0 |0 |0 |g2|0 |

psrlw  mm1, 8                ; mm1 = |0 |0 |0 |g1|0 |0 |0 |g0|
psrlw  mm3, 8                ; mm3 = |0 |0 |0 |g3|0 |0 |0 |g2|
packsswd mm1, mm3               ; mm1 = |0 |g3|0 |g2|0 |g1|0 |g0|

pmullw  mm1, {0x0095, 0x0095, 0x0095, 0x0095} ; mm1 = |g3*95h |g3*95h |g3*95h |g3*95h |

; sumowanie czynników i dzielenie przez 256
packssdw mm0, mm2               ; mm0 = | rb3 | rb2 | rb1 | rb0 |
paddw  mm0, mm1               ; mm0 = |rb3+g3 |rb2+g2 |rb1+g1 |rb0+g0 |
psrlw  mm0, 8                ; mm0 = | gray3 | gray2 | gray1 | gray0 |

Równanie 3.

Jego stosowanie jest korzystne w przypadku kodu dla x86 — dla MMX mija się z celem, zważywszy na duże kłopoty z liczeniem średniej dwóch liczb.

W MMX2 (czyli wraz z SSE) wprowadzono rozkaz PAVGB, które oblicza średnią wg wzoru (A + B + 1)/2.

kod x86

; wejście: edi - wskaźnik do obrazu 32bpp
;     esi - wskaźnik do obrazu 8bpp
;     ecx - ilość pikseli

convert:
    mov eax, [edi] ; eax = |a|b|g|r|

    add ah, al  ;
    rcr ah, 1   ; eax = |  a  |  b  |(g+r)/2|  r  |

    shr eax, 8   ; eax = |  0  |  a  |  b  |(g+r)/2|

    add al, ah  ;
    rcr al, 1   ; eax = |  0  |  a  |  b  |(b+(g+r)/2)/2|

    mov [esi], al

    add edi, byte 4
    inc esi

    loop convert
    ret

kod MMX2 new

Aby maksymalnie wykorzystać obliczenia równoległe należy przetwarzać równocześnie 4 piksele. Wcześniej należy zreorganizować dane, tak by otrzymać 3 wektory:

mm0 = | r3 | r2 | r1 | r0 |
mm1 = | g3 | g2 | g1 | g0 |
mm2 = | b3 | b2 | b1 | b0 |

Wystarczą wówczas dwa wywołania PAVGB

pavgb  %mm1, %mm0
pavgb  %mm2, %mm0