strona główna

Przykładowe programy

Moduł liczby

[źródło]
#
#     / x, dla x >=0
# abs(x) = |
#     \ -x, dla x < 0
#
	read 0
	jgtz noabs   # r0 > 0
	        # r0 < 0
	store 1    # r1 := r0
	load =0    # r0 := 0
	sub  1    # r0 := 0-r1
noabs:
	write 0
	halt

Funkcja sign

[źródło]
#
#      / +1, dla x>0
# sign(x) = | 0, dla x=0
#      \ -1, dla x<0
#

	read 0
	jzero zero
	jgtz plus
#minus:
	write =-1
	halt
plus:
	write =1
	halt
zero:
	write =0
	halt

Reszta z dzielenia

[źródło]
# a mod b = a - (a div b)*b

	read 1     # a
	read 0     # b
	jzero error   # b=0

	# b != 0
	store 2     # r2 = b
	load 1     # r0 = a

	div  2     # r0 = a div b
	mult 2     # r0 = (a div b)*b

	store 2     #
	load 1     #
	sub  2     # r0 := a - (...)

	write 0
error:
	halt

Największy wspólny dzielnik

[źródło]
#
# function gcd(a,b)
# {
# while (true)
#  {
#   c = a-b
#   if (c > 0) a=c
#      else b=-c
#
#   if (c==0)
#      break;
#  }
# return a;
# }
#
# proponowane wyrażenie watch
# c=0 a=1 b=2

	read 1     # r1 = a
	read 2     # r2 = b

while:
	load 1     #
	sub 2     # r0 = c = a-b
	jgtz then
	jump else
then:
	store 1     # a = c
	jump endif
else:
	store 2
	load =0
	sub  2
	store 2     # b = -c
endif:

	jzero break   # c ?= 0
	jump while
break:
	write 1     # return a

Obliczenie silni

[źródło]
#
# function factorial(n)
# {
# var res = 1;
# while (n)
#    {
#    res = res*n;
#     n = n-1;
#    }
# return res;
# }
#
# proponowane wyrażenie watch
# n=1 res=2

	read 1     # r1 = n

	load =0     #
	sub  1     #
	jgtz negative # n < 0?

	load =1     # r2 = res = 1
	store 2     #

	load 1
while:
	jzero endwhile
	mult 2
	store 2     # res = res * n

	load 1
	sub =1
	store 1     # n = n-1
	jump while

endwhile:
	write 2     # return
negative:
	halt

Obliczenie n do potęgi n-tej

[źródło]
#
# function npown(n)
# {
# var res = n;
# var  k = n-1;
# while (k)
#    {
#    res = res*n;
#     k = k-1;
#    }
# return res;
# }
#
# proponowane wyrażenie watch
# n=1 k=3 res=2

	read 0
	store 1     # r1 = n
	store 2     # r2 = res = n

	sub =1
	store 3     # r3 = k  = n-1

	load =0     #
	sub  1     #
	jgtz negative #
	jzero zero   # n <= 0?

	load 3
while:
	jzero endwhile
	load 2
	mult 1
	store 2     # res = res * n

	load 3
	sub =1
	store 3     # k = k-1
	jump while

endwhile:
	write 2     # return
zero:
negative:
	halt

Obliczanie pierwiastka kwadratowego

[źródło]
# algorytm:
#
# c - pierwiastkowana liczba > 0
#
# tworzymy dwa ciągi a i b
#
# a0 = dowolna liczba - może być c
# b0 = c/a0
#
# a1 = (a0+b0)/2
# b1 = c/a1
# ...
# an = (an-1 + bn-1)/2
# bn = c/an
#
#
# b < c^(1/2) < a
# można wykazać, że ciągi a,b sa zbieżne do c^(1/2)
#
# proponowane wyrażenie watch
# c=4 an=2 bn=3

	read 4     # r4 = c

	load 4
	jzero write2  # sqrt(0) = 0

	jgtz ok
	jump error   # c < 0 - błąd!
ok:

	store 2     # r2 = a
	        # r3 = b

loop:
	load 2     #
	add  3     #
	div =2     #
	store 2     # an=r2 = (an-1+bn-1)/2

	load 4     #
	div  2     #
	store 3     # bn=r3 = c/an

	# jeśli b>=a (b>a lub b=a)

	sub  2     # r0 = a-b
	jzero write1
	jgtz write1
	jump loop

write1:
	write 2     # wypisz an (an=floor(sqrt(c)))
	write 3     # wypisz bn (bn=round(sqrt(c)))
	halt

write2:	write =0
error:	halt

Obliczanie wartości wyrażeń zapisanych w ONP

[źródło]
# Kodowanie symboli specjalnych jest następujące:
# zero      = 0, 0
# koniec łańcucha = 0, 1
# +        = 0, 2
# -        = 0, 3
# *        = 0, 4
# /        = 0, 5
#
# np.
# notacja infiksowa:	(((8+9)*5)-8/2)*(1+2) = 243
#        ONP:	8 9 + 5 * 8 2, /  - 1 2 +  * eol
#  po zakodowaniu:	8 9 0 2 5 0 4 8 2 0 5 0 3 1 2 0 2 0 4 0 1
#
# proponowane wyrażenie watch:
# x=3 y=5 arg_a=2 arg_b=3 top=4 stack=10:15

	load  =10   # r4 - wskaźnik stosu (top[stack])
	store  4    # stos zaczyna się od rejestru 10-tego
next:
	read  3    # wczytaj x (r3)
	load  3
	jzero  escape # znak specjalny
	jump  pushnum # liczba
escape:
	read  0    # wczytaj y
	jzero  pushnum # x,y = 0,0 -> wartość zero

	sub  =1    # (y-1) == 0 -> x,y = 0,1 -> koniec łańcucha
	jzero  eol   #


	store 5    # r5 = y

	# ściągamy ze stosu dwie liczby

	load  4
	sub  =10    # "usuń" offset
	sub  =1    # gdy ilość el. na stosie wynosi zero to r0=-1
	        # gdy jest jeden el. to r0=0
	jgtz pop2
	jump error   # stos zawiera 0 albo 1 element - błąd!
pop2:

	load  4    # załaduj wskaźnik stosu
	sub  =1    #
	load  *0    #
	store 2    # r2 = wierzchołek stosu

	load  4    #
	sub  =2    #
	store 4    #
	load *0    #
	store 3    # r3 = "podwierzchołek" stosu

	# klasyfikujemy y

	load  5
	sub  =1    # (y-2) == 0 -> x,y = 0,2 -> plus
	jzero plus

	sub  =1    # (y-3) == 0 -> x,y = 0,3 -> minus
	jzero minus

	sub  =1    # (y-4) == 0 -> x,y = 0,4 -> mnożenie
	jzero mult

	sub  =1    # (y-5) == 0 -> x,y = 0,5 -> dzielenie
	jzero div
	jump  error  # niewłaściwy kod!

plus:
	load  2
	add  3
	jump  pushnum
minus:
	load  3
	sub  2
	jump  pushnum
mult:
	load  3
	mult  2
	jump  pushnum
div:
	load  3
	div  2

pushnum:
	store *4    # stack[sp++] = r0

	load  4    # sp++
	add  =1    #
	store  4    #
	jump  next  #

eol:	write  10   # zapisz top[stack]
error:	halt

Sortowanie przez wybieranie

[źródło]
# function selection_sort(n)
# {
# if (n == 0)
# 	return;
#
# k  = n; // odczytywanie tablicy
# idx = 10;
# while (k--)
# 	tab[idx++] = read;
#
# m = n;  // sortowanie
# i = 10;
# while (true)
# 	{
# 	 j  = i+1;
# 	 idx = i;
# 	 max = tab[i]
# 	 k  = n-j
# 	 while (k)
# 		{
# 		 tmp = tab[j]
# 		 if (tmp > max)
# 		 	{
# 		 	 max = tmp;
# 		 	 idx = j
# 		 	}
# 		 j++;
# 		 k--;
# 		}
# 	 tmp   = tab[i];
# 	 tab[i]  = tab[idx]
# 	 tab[idx] = tmp;
#
# 	 i++;
# 	 if (--m == 0) break
# 	}
# }
#
# proponowane wyrażenie watch (dla części sortującej):
# m=1 i=2 j=3 k=6 idx=4 max=5 tmp=7 tab=10:20
#
# przykładowe dane:
# 5, 1, 12, 13, 8, 4

	### odczytywanie tablicy ###

	read 9     # r9 = n

	load 9
	jzero end

	load =10    # tab zaczyna sie od rej. 10-tego
	store 8     # r8 = idx

	load 9     #
	store 7     # r7 = k
readtab:
	read *8

	load 8     #
	add =1     #
	store 8     # idx++

	load 7
	sub =1
	store 7
	jgtz readtab

	### sortowanie ###

	load 9
	store 1     # r1 = m=n

	load =10
	store 2     # r2 = i=10
while1:
	load 2     #
	add =1     #
	store 3     # r3 = j=i+1

	load 2     #
	store 4     # r4 = idx=i

	load *4     #
	store 5     # r5 = max=tab[i]

	load 9
	sub  3
	add =10
	store 6     # r6 = k=n-j

while2:
		load 6      #
		jzero endwhile2  # k==0?

		load *3      #
		store 7      # tmp = tab[j]

		sub  5      # tmp-max > 0
		jgtz then
		jump endif
	then:
		load 7      #
		store 5      # max = tmp

		load 3      #
		store 4      # idx = j
	endif:

		load 3      #
		add =1      #
		store 3      # j++

		load 6      #
		sub =1      #
		store 6      # k--

		jump while2
endwhile2:

	load *2    #
	store 7    # r7 = tmp = tab[i]

	load *4    # r0 = tab[idx]
	store *2    # tab[i]  = tab[idx]

	load  7    #
	store *4    # tab[idx] = tmp

	load  2    #
	add  =1    #
	store 2    # i++

	load  1    #
	sub  =1    #
	store 1    # m--
	jzero end   # m==0?

	jump while1

end:
	halt

Odwracanie tablicy

[źródło]
#
# function reverse(n)
# {
# k=n
# i=10;
# while (k)
#  {
#  tab[i] = read;
#  i++;
#  k--;
#  }
#
# k=n div 2
# i=10   // indeks pierwszego
# j=10+n-1 // indeks ostatniego elementu
# while (k--)
#  {
#   tmp  = tab[i]
#   tab[i] = tab[j]
#   tab[j] = tmp
#
#   i++;
#   j--;
#  }
#
# proponowane wyrażenie watch:
# n=9 k=8 i=1 j=2 tmp=3 tab=10:20
#
# przykładowe dane
# 5 1 2 3 4 5

	### wczytywanie ###

	read 9     # r9 = n
	load 9
	jzero end

	load =10    #
	store 1     # r1 = i

	load 9     #
	store 8     # r2 = k
readtab:
	read *1     # tab[i] = read

	load 1     #
	add =1     #
	store 1     # i++

	load 8     #
	sub =1     #
	store 8     # k--
	jgtz readtab

	### odwracanie ###

	load =10    #
	store 1     # r1 = i=10

	load =9     #
	add  9     # r2 = j=10+n-1
	store 2

	load 9     #
	div =2     #
	store 8     # r8 = k=n div 2

rev:
	load  8    #
	jzero end   #
	sub  =1    #
	store 8    # if (k--) goto end

	load *1    #
	store 3    # tmp  = tab[i]

	load *2    #
	store *1    # tab[i] = tab[j]

	load  3    #
	store *2    # tab[j] = tmp

	load  1    #
	add  =1    #
	store 1    # i++

	load  2    #
	sub  =1    #
	store 2    # j--
	jump rev

end:
	halt