Konwersja napisów na wartość liczbową

Autor: Wojciech Muła
Dodany:3.05.2002
Aktualizacja:27.10.2002

Treść

Wprowadzenie

Przy konwersji wykorzystywany jest oczywiście dobrze znany wzór na wartość liczby zapisaną w wagowym, pozycyjnym systemie liczenia.

x = sum(0,n) (base^i * d[i])

Tak więc każdemu znakowi z łańcucha przyporządkowuje się wartość d (cyfry), oraz wagę zależna od pozycji. W artykule zostaną pokazane (ogólne) algorytmy w C, oraz zoptymalizowane funkcje asemblerowe.

Obliczenie wartości ciągu znaków

Z przedstawionym algorytmem po raz pierwszy zetknąłem się w asmpaku, w kodzie autorstwa Shielda/UnderPL. Dużym atutem algorytmu jest brak konieczności poznania długości łańcucha przed jego konwersją — wszak w C jest to niemały problem.

Funkcje bin, oct, dec i hex zostaną przedstawione w następnym punkcie.

int simple_strtol(const char* s, int base)
{
 int (*digit_value)(char); /* funkcja konwertująca, zależna od `base' */
 int result = 0;

 switch (base)
    {
     case 2: digit_value = bin; break;
     case 8: digit_value = oct; break;
     case 10: digit_value = dec; break;
     case 16: digit_value = hex; break;
     default: fputs("nieprawidłowa podstawa systemu", stderr);
         errno = EINVAL;
         return -1;
    }

 while (*s)
    {
     result *= base;      /* przesuń cyfry w lewo, robiąc tym samym
                   "miejsce" na nową cyfrę */

     result += digit_val(*s++); /* dodaj nową cyfrę */
     if (errno != 0)
        return -1;
    }
 return result;
}

Przy założeniu, że jednak długość łańcucha jest znana, to konwersja przebiega zgodnie ze wzorem ogólnym (pozwolę sobie pominąć sprawdzanie błędów i przyjmę base == 10):

int simple_strtol2(const char *s, int length)
{
 int i, result = 0, weight = 1;

 for (i=length-1; i>=0; i--)
    {
     result += weight*dec(s[i]);
     weight *= 10;
    }
}

Optymalizacja w asemblerze

W przypadku pierwszej (wg mnie lepszej) metody kluczowym wyrażeniem jest:

result = result * base + digit_value(c);

Analogiczną operację realizuje instrukcja lea; załóżmy, że eax := result, oraz edx := digit_value(c).

; system dwójkowy
lea eax, [eax*2 + edx]

; system ósemkowy
lea eax, [eax*8 + edx]

; system dziesiętny
lea eax, [eax*4 + eax] ; eax *= 5
lea eax, [eax*2 + edx]

; system szesnastkowy
shl eax, 4
add eax, edx

W przypadku gdyby wartość bitu była przechowywana we fladze przeniesienia to można użyć rozkazu adc eax, eax, aczkolwiek wydaje mi się, że przepisanie wartości rejestru do CF jest zbyt kosztowne.

Druga metoda jest wolniejsza, choćby ze względu na dwa mnożenia. Jednak z pomocą przychodzą rozkazy MMX, wszak za pomocą pmullw można mnożyć równocześnie cztery liczby. Proponuję rozwiązanie, które pozwoli obliczyć wartość czteroznakowego łańcucha — oczywiście przy założeniu, że dane wejściowe są prawidłowe.

segment .data

weights dw 1000, ; wagi kolejnych cyfr w systemie dziesiętnym
      100, ; (można również zmodyfikować dla systemów dwójkowego
       10, ; oraz ósemkowego)
       1

ASCII  db 0x30,0x30,0x30,0x30, 0x30,0x30,0x30,0x30 ; ASCII('0')=0x30

segment .text
; esi -> 4 cyfry ascii (np. "5762")
_4digits_to_number:
    pxor   mm7, mm7    ; np.
    movd   mm0, [esi]   ; mm0 = | 0 | 0 | 0 | 0 |'2'|'6'|'7'|'5'|
    psubb   mm0, [ASCII]  ; mm0 = | ? | ? | ? | ? | 2 | 6 | 7 | 5 |
    punpcklbw mm0, mm7    ; mm0 = |  2  |  6  |  7  |  5  |

    pmullw  mm0, [weights] ; mm0 = |  2  | 60  | 700 | 5000 |
    movq   mm1, mm0

    ; pozostaw starsze i młodsze słowa wyników
    psrlw   mm0, 8     ; mm0 = |  0  |  0  |  2  |  19 |
    psllw   mm1, 8     ; mm1 = |  2  | 60  | 188 | 136 |

    ; sumowanie
    psadbw  mm0, mm7    ; mm0 = |  0  |  0  |  0  |  21 |
    psadbw  mm1, mm7    ; mm1 = |  0  |  0  |  0  | 386 |

    movd   eax, mm0    ; eax = 21
    movd   ebx, mm1    ; ebx = 386

    shl    eax, 8     ; eax = 5376
    add    eax, ebx    ; eax = 5762
    ret

Ewentualnie można skorzystać z dobrodziejstw rozkazu pmaddwd.

; esi -> 4 cyfry ascii (np. "5762")
_4digits_to_number2:
    pxor   mm7, mm7    ; np.
    movd   mm0, [esi]   ; mm0 = | 0 | 0 | 0 | 0 |'2'|'6'|'7'|'5'|
    psubb   mm0, [ASCII]  ; mm0 = | ? | ? | ? | ? | 2 | 6 | 7 | 5 |
    punpcklbw mm0, mm7    ; mm0 = |  2  |  6  |  7  |  5  |

    pmaddwd  mm0, [weights] ; mm0 = |   2+60   |  700+5000  |
    movq   mm1, mm0
    psrlq   mm1, 32    ; mm1 = |    0    |   2+60   |
    paddd   mm0, mm1    ; mm0 = |   2+60   |   5762   |

    movd   eax, mm0
    ret

Obliczenie wartości cyfry

Poniżej funkcje w języku C zwracające wartości cyfr dla systemów liczenia: dwójkowego, ósemkowego, dziesiętnego i szesnastkowego.

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <error.h>
extern int errno;

/* sygnalizacja błędu, wspólna dla wszystkich procedur */

#define ERROR             \
fputs("nieprawidłowa cyfra", stderr); \
errno = EINVAL;           \
return -1               \

System binarny

int bin(char c)
{
 if (c == '0') return 0;
 if (c == '1') return 1;
 ERROR;
}

System ósemkowy

int oct(char c)
{
 if (c >= '0' && c <= '7')
    return c - '0'
 ERROR;
}

System dziesiętny

int dec(char c)
{
 if (c >= '0' && c <= '9')
    return c - '0'
 ERROR;
}

System szesnastkowy

int hex(char c)
{
 if (!isxdigit(c))
    ERROR;

 if (isdigit(c)) /* c='0'...'9' */
    return dec(c)
 else      /* c='a'...'f' lub 'A'...'F' */
    {
     c = tolower(c);
     return c - 'a' + 10;
    }

}

int hex2(char c)
{
 static char hex_lookup = "0123456789abcdef";

 int i;
 c = tolower(c);

 for (i=0; i<16; i++)
    if (c == hex_lookup[i])
        return i;

 ERROR;
}