Operacje na łańcuchach ASCII-Z w asemblerze

Autor: Wojciech Muła
Dodany:28.02.2002
Aktualizacja:9.08.2007

Treść

Wprowadzenie

W artykule zostaną pokazane asemblerowe implementacje niektórych funkcji zadeklarowanych w pliku nagłówkowym string.h.

UWAGA: na początku września 2007 opublikowałem bibliotekę see2string, która zawiera niektóre funkcje ze string.h zaimplementowane z użyciem rozkazów SSE2. Oczywiście zastosowałem w nich metody opisane w tym artykule.

Porównywanie łańcuchów

memcmp — porównywanie łańcuchów o tej samej długości (MMX)

Funkcja stwierdza czy dwa łańcuchy znaków, o tej samej długości są takie same.

segment .text
; edi, esi - wskaźniki na łańcuchy
; ecx   - długość łańcuchów
; eax   - wynik
memcmp:

    mov ebx, ecx    ; liczba bajtów które nie zmieszczą się
    and ebx, 0x7    ; w rejestrze MMX

    shr ecx, 3     ; ecx/=3;
    jz .compare_rest ; jeśli zero porównanie MMX zostaje pominięte

.compare_mmx:

    movq  mm0, [edi] ; takie same         różne (przykład)
    pcmpeqd mm0, [esi] ; |ffffffff|ffffffff|    |ffffffff|00000000|
    psrlq  mm0, 16  ; |0000ffff|ffffffff|    |0000ffff|ffff0000|

    movd  eax, mm0  ;     |ffffffff|         |ffff0000|
    cmp   eax, -1  ;
    jne   .diff

    add   edi, 8
    add   esi, 8
    dec   ecx
    jnz   .compare_mmx

.compare_rest:
or  ebx, ebx ; jeśli nie jest potrzebne dodatkowe porównanie
jz .equal   ; łańcuchy są identyczne

movq  mm0, [edi]
movq  mm1, [edi]
pand  mm0, [mask + ebx*8 - 8] ; wyzeruj dane spoza końca łańcucha
pand  mm1, [mask + ebx*8 - 8]

pcmpeqd mm0, mm1
psrlq  mm0, 16
movd  eax, mm0
cmp   eax, -1
sete  eax           ; eax = 1 gdy równe
ret

segment .data

mask db 0xff,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00 ; 1
   db 0xff,0xff,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00 ; 2
   db 0xff,0xff,0xff,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00 ; 3
   db 0xff,0xff,0xff,0xff, 0x00,0x00,0x00,0x00 ; 4
   db 0xff,0xff,0xff,0xff, 0xff,0x00,0x00,0x00 ; 5
   db 0xff,0xff,0xff,0xff, 0xff,0xff,0x00,0x00 ; 6
   db 0xff,0xff,0xff,0xff, 0xff,0xff,0xff,0x00 ; 7

memcmp (x86)

segment .text
; edi, esi - wskaźniki na łańcuchy
; ecx   - długość łańcuchów
; eax   - wynik
strncmp:
    mov ebx, ecx
    shr ecx, 2   ; ecx/=4 - ilość dword'ów
    jz .compare_rest

.compare4b:
    mov edx, [edi]
    cmp edx, [esi]
    jne .diff

    add edi, 4
    add esi, 4

    dec ecx
    jnz .compare4b

.compare_rest:
and ebx, 0x3  ; ebx  - pozostałe bajty
jz .equal

mov ebx, [mask + ebx*4 - 4]

mov eax, [edi] ; pobierz 4 bajty
mov ecx, [esi] ;

and eax, ebx  ; zamaskuj bajty pobrane
and ecx, ebx  ; spoza łańcuchów

cmp eax, ecx  ; porównanie
sete eax

segment .data

mask db 0xff,0x00,0x00,0x00
   db 0xff,0xff,0x00,0x00
   db 0xff,0xff,0xff,0x00

strcmp (MMX) [9.08.2007]

Poniższa funkcja porównuje dwa łańcuchy. Zwracany wynik jest zgodny z konwencją funkcji strcmp znanej z C.

; wejście: esi (A), edi (B) - porównywane łańcuchy
; wyjście: eax
; modyfikowane:
;    MMX: mm0, mm1, mm2, mm6, mm7
;  x86: ebx

strcmp:
pxor  mm7, mm7 ; mm7 = packed_byte(0x00)
xor   ecx, ecx ; ecx = 0

.compare:
    movq mm0, [esi+ecx]
    movq mm1, [edi+ecx]
    add ecx, 8

    pcmpeqb mm1, mm0 ; 0x00 na pozycji gdzie różnią się oba łańcuchy
    pcmpeqb mm0, mm7 ; 0xff na pozycji '\0' w łańcuchu A
    pandn  mm0, mm1 ; połącz wyniki - 0x00 gdzie łańcuchy różne/zero w A

    pmovmskb eax, mm0 ; i zamień na maskę bitową

    cmp   al, 0xff ; gdy którykolwiek bit jest wyzerowany, świadczy o
    jz    .compare ; napotkaniu końca A lub różniącego je bajtu


not eax
bsf eax, eax       ; pozycja pierwszego ustawionego bitu
add ecx, eax

movzx ebx, byte [esi+ecx] ; pobierz
movzx eax, byte [edi+ecx] ; znaki
sub  eax, ebx      ; i oblicz różnicę

ret

strlen — długość łańcucha (MMX) [23.06.2007]

Funkcja oblicza długość łańcucha znaków zakończonego zerem, z powodzeniem może być wykorzystana jako strchr, wystarczy wypełnić mm1 szukanym znakiem.

; edi - pierwszy znak
; ecx - wynik: długość łańcucha

mmx_strlen:

    pxor mm1, mm1 ; packed_byte(0x00)
    xor ecx, ecx

.count:           ; np.
    movq   mm0, [edi] ; mm0 = | 0 |'e'| 0 |'b'|'m'|'e'|'s'|'a'|
    pcmpeqb mm0, mm1  ; mm0 = | ff| 0 | ff| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    pmovmskb eax, mm0  ; eax = 10100000b (0xa0)
    test   al, al
    jnz   .founded  ; w wyniku są ustawione bity, znaleziono kończące zero
              ; w przeciwny przypadku...

    add   edi, 8   ; następne 8 bajtów
    add   ecx, 8   ; zwiększ o 8 długość

    jmp .count

.founded:

bsf eax, eax  ; znajdź pierwszy ustawiony bit
add ecx, eax
ret

strchr — wyszukiwanie pierwszego wystąpienia znaku (MMX) [24.06.2007]

; edi - pierwszy znak
; al - szukany znak
; edi - wynik (wskaźnik, NULL gdy znak nie znaleziony)

mmx_strlen:

    pxor   mm7, mm7 ; packed_byte(0x00)

    movzx   eax, al
    imul   eax, 0x01010101
    movd   mm6, eax
    punpcklbw mm6, mm6 ; |AL|AL|AL|AL|AL|AL|AL|AL|

.count:         ; np. AL = 'e'
    movq   mm0, [edi] ; mm0 = | 0 |'e'| 0 |'b'|'m'|'e'|'s'|'a'|
    movq   mm1, mm0
    pcmpeqb mm0, mm7  ; mm0 = | ff| 0 | ff| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- \0
    pcmpeqb mm1, mm6  ; mm1 = | 0 | ff| 0 | 0 | 0 | ff| 0 | 0 | -- AL
    por   mm0, mm1  ; mm0 = | ff| ff| ff| 0 | 0 | ff| 0 | 0 | -- AL & \0

    pmovmskb eax, mm0  ; eax = 11100100b (0xa0)
    test   al, al
    jnz   .founded  ; w wyniku są ustawione bity, znaleziono
              ; kończące zero lub szukany znak;
              ; w przeciwny przypadku...

    add   edi, 8   ; następne 8 bajtów
    jmp .count

.founded:

bsf eax, eax  ; znajdź pierwszy ustawiony bit
add edi, eax  ; edi - adres albo \0 albo szukany znak

cmp [edi], 0  ; edi == 0?
jz .NULL
ret       ; nie, edi wskazuje na szukany znak

.NULL
xor edi, edi  ; tak, nie znaleziono znaku, edi = NULL
ret

Uwagi do funkcji MMX-owych strcmp, strchr i strlen [24.06.2007]

Pierwsze procesory (Pentium MMX, Pentium II) posiadające rozszerzenie MMX nie miały wielu obecnie dostępnych instrukcji, w tym intensywnie wykorzystywaną w wymienionych funkcjach PMOVMSKB — można ją z powodzeniem zastąpić czteroma dodatkowymi rozkazami:

; mm0 -- maska bajtowa          ; |aaaaaaaa|bbbbbbbb|cccccccc|dddddddd|eeeeeeee|ffffffff|gggggggg|hhhhhhhh|
psrlq  mm0, 4             ; |0000aaaa|aaaabbbb|bbbbcccc|ccccdddd|ddddeeee|eeeeffff|ffffgggg|gggghhhh|
pand   mm0, [maska_0x0011001100110011] ; |00000000|000a000b|00000000|000c000d|00000000|000e000f|00000000|000g000h|
packsswb mm0, mm0            ; |000a000b|000c000d|000e000f|000g000h|000a000b|000c000d|000e000f|000g000h|
            ; ustawione bity są umieszczone
            ; na początku każdej tetrady
movd   eax, mm0
bsf/bsr eax, eax    ; czyli wynikiem jest index*4, a stąd:
shr   eax, 2     ; eax = index

Funkcje wykorzystujące zarówno PMOVMSKB jak i opisany wyżej zamiennik są dostępne w pliku mmx_string.c (kompilacja w GCC).

Zamiana wielkości liter

Kody małych liter ASCII różnią się od dużych tylko jednym, piątym bitem.

A..Z 0x41..0x5a
a..z 0x61..0x7a

tolower/toupper (x86)

; wejście/wyjście - al litera
tolower:
    cmp al, 0x41 ;
    jb .skip  ;
    cmp al, 0x5a ;
    ja .skip  ; sprawdź zakres

    xor al, 0x20 ; zaneguj 5-ty bit, jeśli to duża litera
.skip:
    ret

Kod bez rozgałęzień:

tolower:
    cmp  al, 0x41
    setnb bl    ; (al >= 0x41) ? bl=1 : bl=0;
    cmp  al, 0x5a
    setna bh    ; (al <= 0x5a) ? bh=1 : bh=0;

    and  bl, bh
    shl  bl, 5
    xor  al, bl  ; wyzeruj 5-ty bit jeśli (al>=41h) & (al<=5ah)

W przypadku funkcji toupper wystarczy zmienić sprawdzany zakres.

strupr (MMX)

Interesujące może być sprawdzenie czy bajt należy do przedziału (w kodzie wydzielone ***). Poniższa funkcja asemblerowa jest odpowiednikiem funkcji strupr, ale tak jak wcześniej wystarczy zmienić sprawdzany zakres aby uzyskać strlwr.

segment .text

; wejście: edi - wskaźnik na łańcuch 8 znaków
;     mm3 = packed_byte(0x00)
;     mm4 = packed_byte(0x20)
simple_strupr:

    mov mm0, [edi]     ; wprowadź 8 znaków

    ;***
    mov mm1, mm0      ; kopiuj
    mov mm2, mm0      ;

    psubusb mm1, [mmx_0x40] ; wszystkie bajty mniejsze od 0x41
    psubusb mm2, [mmx_0x5a] ; i 0x5a zostaną wyzerowane

    pcmpeqb mm1, mm3    ; mm1 = (bajt < 'A') ? 0xff : 0x00
    pcmpeqb mm2, mm3    ; mm2 = (bajt <= 'Z') ? 0xff : 0x00

    pandn  mm1, mm2    ; mm1 = (bajt >= 'A' && bajt <= 'Z') ? 0xff : 0x00
    pand  mm1, mm4    ; dla odpowiednich bajtów przypisz maskę
    ;***

    pxor  mm0, mm1    ; zanegowanie 5-go bitu - małe litery
    movq [edi], mm0
    ret

segment .data

mmx_0x40 dd 0x40404040, 0x40404040
mmx_0x5a dd 0x5a5a5a5a, 0x5a5a5a5a

Szukanie łańcuchów

Oto używany algorytm (dzięki uprzejmości Dale Moora).

char * strstr (const char *s1, const char *s2) {
    int j = 0;
    while (1) {

        if (!s2[j])
            return (char *)s1;
        if (!s1[j])
            return NULL;

    if (s1[j] == s2[j])
        j++;
    else
        j = 0,
        s1++;
   }
}

strstr (386+)

_strstr:
    push esi            ; s1
    push edi            ; s2
    push ecx            ; j

    xor ecx, 0           ; j = 0

 .loop:
    mov al, byte ptr [esi+ecx]   ; al = s1[j]
    mov ah, byte ptr [edi+ecx]   ; ah = s2[j]

    or  ah, ah           ; if (!s2[j]) return (char *)s1;
    jnz .1
        lea eax, [esi+ecx]
        jmp .exit
   .1:

    or  al, al           ; if (!s1[j]) return NULL
    jnz .2
        mov eax, NULL
        jmp .exit
   .2:

    sub al, ah           ; if (s1[j] == s2[j])
    jnz @else
  .then:
    inc ecx             ; j++
    jmp @loop
  .else:
    xor ecx, ecx          ; j=0, s1++
    inc esi
    jmp .loop

  .exit:
    pop ecx
    pop edi
    pop esi
    ret

strstr (686+)

_strstr:
    push esi            ; s1
    push edi            ; s2
    push ecx            ; j
    push ebx
    push edx

    xor ecx, 0           ; j = 0

 .loop:
    mov al, byte ptr [esi+ecx]   ; al = s1[j]
    mov ah, byte ptr [edi+ecx]   ; ah = s2[j]

    or  ah, ah           ; if (!s2[j]) return (char *)s1;
    jz  .exit

    or  al, al           ; if (!s1[j]) return NULL
    jz  .exit

    mov edx, esi
    mov ebx, ecx
    inc edx            ; edx = s1+1
    inc ebx            ; ebx = j+1

    cmp al, ah           ; eq = (s1[j] == s2[j])

    mov  ecx, 0          ; j = 0
    cmove ecx, ebx         ; if (eq) j = ebx
    cmovne esi, edx         ; if (!eq) s1++

    jmp .loop

  .exit:
    add  esi, ecx         ; esi = &s1[j]
    mov  edi, NULL        ; edi = NULL

    or   al, al         ; ZF = al==0
    cmovz eax, edi
    cmovnz eax, esi

    pop edx
    pop ebx
    pop ecx
    pop edi
    pop esi
    ret