Skalowanie obrazu 0,5x

Autor: Wojciech Muła
Dodany:2002
Aktualizacja:30.04.2008

Treść

Najprostszy sposób to pominąć co drugi pixel (i co drugą linię):

|a|b|c|d|e|f|... -> |a|c|e|...

Można również przeprowadzić skalowanie z filtrowaniem bilinearnym:

|a|b|c|d|e|f|... -> |(a+b)/2|(c+d)/2|(e+f)/2|...

Proste skalowanie

Obraz grayscale:

mov eax, [edi] ; eax = |d|c|b|a| -- pobierz 4 pixele
mov ah, al  ; eax = |d|c|a|a|
shr eax, 8   ; eax = |0|d|c|a|

mov [esi], ax ; -- zapisz 2 pixele

Powyższy kod ma jedną dość istotną wadę: przeskalowanie 8 pixeli to 2 zapisy do pamięci — po prostu musi zostać dwukrotnie wykonany; kolejny program omija tę wadę.

mov eax, [edi]  ; eax = |d|c|b|a|
mov ebx, [edi+4] ; ebx = |h|g|f|e|

mov ah, al   ; eax = |d|c|a|a|
mov bh, bl   ; ebx = |h|g|e|e|

shl eax, 8    ; eax = |c|a|a|0|
shr ebx, 8    ; ebx = |0|h|g|e|

shrd eax, ebx, 8 ; eax = |g|e|c|a|

mov [esi], eax

Użycie MMX bardzo ułatwia sprawę.

pcmpeqb mm2, mm2 ; generowanie maski 0x00ff00ff00ff00ff
psrlw  mm2, 8  ;

mov   ecx, img_width/8

_scalehalf:
    movq mm0, [edi]  ; mm0 = |h|g|f|e|d|c|b|a|
    movq mm1, [edi+8] ; mm1 = |p|o|n|m|l|k|j|i|

    pand mm0, mm2   ; mm0 = |-|g|-|e|-|c|-|a|
    pand mm1, mm2   ; mm1 = |-|o|-|m|-|k|-|i|

    packuswb mm0, mm1 ; mm0 = |o|m|k|i|h|e|c|a|

    movq [esi], mm0

    add edi, 8
    add esi, 8

    loop _scalehalf

Skalowanie z filtrowaniem bilinearnym

Proszę zapoznać się z Średnia arytmetyczna.

kod x86

mov eax, [edi] ; eax = |d|c|b|a|

add al, ah  ;
rcr al, 1   ; eax = |  d  |  c  |  b  |(a+b)/2|

bswap eax   ; eax = |(a+b)/2|  b  |  c  |  d  |

add al, ah  ;
rcr al, 1   ; eax = |(a+b)/2|  b  |  c  |(d+c)/2|

rcl eax, 8   ; eax = |  b  |  c  |(d+c)/2|(a+b)/2| ***

mov [esi], ax

Uwaga taka sama jak poprzednio: warto przeskalować 8 pixeli, by zapisać równocześnie 4.

mov eax, [edi]
mov eax, [edi+4]

; średnia w ax

; średnia w bx -- w miejscu oznaczonym (***) zamiast
;         rozkazu rcl, należy użyć RCR.

and eax, 0x0000ffff ;
and ebx, 0xffff000 ; zamaskowanie słów zawierających średnie

or eax, ebx    ; połączenie wyników

mov [esi], eax

kod MMX

Tu również MMX ułatwi działanie.

; mm4 = 0x00ff00ff00ff00ff

          ; [edi] = |i|h|g|f|e|d|c|b|a|

movq mm0, [edi]  ; mm0 = |h|g|f|e|d|c|b|a|
movq mm1, [edi+1] ; mm1 = |i|h|g|f|e|d|c|b|

movq mm2, [edi+8] ; skalowane będzie 16 pixeli równocześnie
movq mm3, [edi+9] ;

pand mm0, mm4   ; mm0 = |-|g|-|e|-|c|-|a|
pand mm1, mm4   ; mm1 = |-|h|-|f|-|d|-|b|
pand mm2, mm4
pand mm3, mm4

paddw mm0, mm1   ; mm0 = |g+h |e+f |c+d |a+b |
psrlw mm0, 1    ; mm0 = | gh | ef | cd | ab | -- 'ab' oznacza '(a+b)/2'
paddw mm2, mm2
psrlw mm2, 1    ; mm2 = | op | mn | kl | ij |

packuswb mm0, mm2  ; mm0 = |op|mn|kl|ij|gh|ef|cd|ab|

movq [esi], mm0

kod MMX2/SSE

Z filtrowanie bilinearnym:

movdqa  (%eax), %xmm0     ; xmm0 = |a b c d e f g h|...|
movdqa 16(%eax), %xmm2     ; xmm2 = |i j k l m n o p|...|

movdqa   %xmm0, %xmm1
movdqa   %xmm2, %xmm3

pand    MASK, %xmm0     ; xmm0 = |a _ c _ e _ g _|...|   _ = 0
pand    MASK, %xmm2     ; xmm2 = |i _ k _ m _ o _|...|
                ; MASK = packed_word(0x00ff)

psrlw     $8, %xmm1     ; xmm1 = |b _ d _ f _ h _|...|
psrlw     $8, %xmm3     ; xmm3 = |j _ l _ n _ p _|...|

packuswb  %xmm1, %xmm0     ; xmm0 = |b d f h j l n p|...|
packuswb  %xmm3, %xmm2     ; xmm2 = |a c e g i k m o|...|

pavgb   %xmm2, %xmm0     ; xmm0 = |(a+b+1)/2 (d+c+1)/2 (f+e+1)/2 (h+g+1)/2 ... |