Skalowanie obrazu 2x

Autor: Wojciech Muła
Dodany:18-21.07.2001

Treść

Założenia:

; edi - wskaźnik na obraz wejściowy
; esi - wskaźnik na obraz wyjściowy

img_width equ 320 ; szerokość ekranu w pixelach

Skalowanie 2x

Najprostszy sposób to powielenie pixeli, tak jak na rysunku.

skalowanie 2x

kod x86 — dla obrazów grayscale

mov eax, [edi]  ; eax = |aa|bb|cc|dd|

; skalowanie
shrd ebx, eax, 8 ; ebx = |dd|xx|xx|xx|
shrd ebx, eax, 8 ; ebx = |dd|dd|xx|xx|

shr eax, 8   ; eax = |00|aa|bb|cc|

shrd ebx, eax, 8 ; ebx = |cc|dd|dd|xx|
shrd ebx, eax, 8 ; ebx = |cc|cc|dd|dd|

shr eax, 8   ; eax = |00|00|aa|bb|

shrd ecx, eax, 8 ; ecx = |bb|xx|xx|xx|
shrd ecx, eax, 8 ; ecx = |bb|dd|xx|xx|

shr eax, 8   ; eax = |00|00|00|aa|

shrd ecx, eax, 8 ; ecx = |aa|bb|bb|xx|
shrd ecx, eax, 8 ; ecx = |aa|aa|bb|bb|

; zapis
mov [edi ], ebx      ; zapis w linii y
mov [edi+4], ecx      ;
mov [edi+img_width ], ebx ; i y+1
mov [edi+img_width+4], ecx ;

kod x86 — dla obrazów 15bpp i 16bpp

mov eax, [edi] : eax = |pixel1|pixel0|
mov ebx, eax

shr ebx, 16

mov [esi ], ax ; linia y
mov [esi+2], ax ;
mov [esi+4], bx ;
mov [esi+4], bx ;

mov [esi+img_width ], ax ; linia y+1
mov [esi+img_width+2], ax ;
mov [esi+img_width+4], bx ;
mov [esi+img_width+4], bx ;

kod MMX — dla obrazów grayscale

movd mm0, [edi]  ; mm0 = |aa|bb|cc|dd|ee|ff|gg|hh|

movq mm1, mm1   ; kopiuj mm0

punpcklbw mm0, mm0 ; mm0 = |ee|ee|ff|ff|gg|gg|hh|hh|
punpckhbw mm1, mm1 ; mm1 = |aa|aa|bb|bb|cc|cc|dd|dd|

movq [esi ], mm0 ; linia y
movq [esi+8], mm1 ;

movq [esi+img_width ], mm0 ; linia y+1
movq [esi+img_width+8], mm1 ;

Kod MMX dla obrazów 15bpp/16bpp i 32bpp jest w zasadzie taki sam --- wystarczy użyć, zamiast rozkazu punpck?BW, rozkaz punpck?WD lub punpck?DQ.

Skalowanie 2x z filtrowaniem

|a|b|c|... => |  a  |(a+b)/2|  b  |(b+c)/2|...

Poniższe przykłady dotyczą skalowanie obrazów grayscale.

Kod x86

    mov ecx, img_width

_scale:
    mov eax, [edi] ; eax = |  d  |  c  |  b  |  a  |

    add ah, al
    rol ah, 1   ; eax = |  d  |  c  |(a+b)/2|  a  |

    rol eax, 16  ; eax = |(a+b)/2|  a  |  d  |  c  |

    add ah, al
    rcl ah, 1   ; eax = |(a+b)/2|  a  |(c+d)/2|  c  |

    rol eax, 16  ; eax = |(c+d)/2|  c  |(a+b)/2|  a  |

    mov [esi], eax
    add esi, 4
    add edi, 4

    dec ecx
    jnz _scale

Kod MMX

segment .data

mmx_7lowest dd 0x7f7f7f7f, 0x7f7f7f7f

segment .text
    mov ecx, img_width


             ; [edi] = ...|ii|hh|gg|ff|ee|dd|cc|bb|aa|
_scale
    movq mm0, [edi]  ; mm0  = | h| g| f| e| d| c| b| a|
    movq mm1, [edi+1] ; mm1  = | i| h| g| f| e| d| c| b|

    ; do obliczenia średniej zostanie użyta uproszczona
    ; formuła: av = (a >> 1) + (b >> 1)

    movq mm2, mm0      ;
    psrlq mm1, 1       ; a/2
    psrlq mm2, 2       ; b/2

    pand mm1, [mmx_7lowest] ; wyzeruj najstarsze bity
    pand mm2, [mmx_7lowest] ; to wysunięte bity starszych bajtów

                 ; zapis 'ab' oznacza (a+b)/2
    padd mm1, mm2      ; mm1 = |hi|gh|fg|ef|de|cd|bc|ab|

    ; teraz wystarczy połączyć wyniki

    movq mm2, mm0
    movq mm3, mm1

    punpcklbw mm0, mm1    ; mm0 = |de| d|cd| c|bc| b|ab| a|
    punpcklbw mm2, mm3    ; mm2 = |hi| h|gh| g|fg| f|ef| e|

    movq [esi ], mm0
    movq [esi+8], mm1

    dec ecx
    jnz _scale

Powyższe procedury skalują pojedyncze linie, oto algorytm na skalowanie całego obrazu:

temp1   = skaluj_linie(y)  ; w temp1 przeskalowana linia y
temp2   = skaluj_linie(y+1) ; w temp2 przeskalowana linia y+1

; zapisz do obrazu wynikowego
linia[y]  = temp1;
linia[y+1] = średnia(temp1, temp2);
linia[y+2] = temp2;