Dodawanie z nasyceniem

Autor: Wojciech Muła
Dodany:11.02.2002
Aktualizacja:29.06.2007

Treść

Wprowadzenie

Operacje z nasyceniem (ang. saturated) odgrywają dużą rolę nie tylko w grafice komputerowej, ale generalnie w przetwarzaniu sygnałów. Standardowe jednostki ALU działają w trybie wrap-around, tzn. że zapisywane jest n najmłodszych bitów wyniku. Jeśli wynik jakiejś operacji ma znaczące bity na pozycji powyżej n to są one ucinane, czego efektem jest przekłamanie rezultatu (a także pośrednio operacja and, co czasem jest wykorzystywane). Zobaczmy typowy przykład.

mov al, 0xfa ; 0xfa + 0x30 = 0x12a
add al, 0x30 ; ale al ma szerokość 8 bitów
       ; al = 0x12a & 0xff = 0x2a

Takie zdarzenie jest nazywane przekroczeniem zakresu i niektóre kompilatory potrafią o tym poinformować.

W x86 znacznik CF (ang. carry flag) informuje o przekroczeniu zakresu podczas dodawania lub odejmowania (jest do niego przepisywany najstarszy bit wyniku), natomiast znacznik OF (ang. overflow flag) jest ustawiany przez operacje mnożenia i dzielenia.

Operacje z nasyceniem niejako maskują przekroczenie zakresu — jeśli wystąpi owo przekroczenie to wynikowi przypisywana jest minimalna bądź maksymalna wartość jaką może przechować dane słowo binarne.

c = a działanie b

if  c > max:
    c = max
elif c < min:
    c = min

Dla słów bez znaku min=0, maksimum natomiast to słowo gdzie wszystkie bity są ustawione, np. dla bajtu max=255 = 0b11111111.

Poniżej przykład: do wartości pikseli dodano 100 (typowy efekt rozjaśnienia). W przypadku obrazka z lewej strony została zastosowana typowa arytmetyka modulo, natomiast wartości pikseli obrazka ze strony prawej były dodawane z nasyceniem. Dostrzega szanowny Czytelnik różnicę?

obraz źródłowy dodawanie modulo dodawanie z nasyceniem

W artykule przedstawię sposoby dodawania pikseli 15bpp, 16bpp oraz 24/32bpp.

Dodawanie i odejmowanie z nasyceniem pikseli 24/32bpp

Poszczególne składowe pikseli w tych formatach mają szerokość 8 bitów, co jest ogromnym ułatwieniem, bowiem zarówno rozkazy x86, jak i MMX mogą na słowach o tej szerokości operować.

MMX — dodawanie i odejmowanie

Wśród rozkazów MMX/SSE są dwa które wspierają bezpośrednio te operacje:

 • paddusb — dodawanie z nasyceniem bajtów (bez znaku)
 • psubusb — odejmowanie z nasyceniem bajtów

x86 — dodawanie

Jednostka ALU ustawia CF gdy nastąpi przeniesienie z najstarszego bitu — ustawienie CF jest znakiem przekroczenia zakresu.

; al, bl - dodawane liczby
; al   - wynik

addsat1:
    add al, bl
    jnc .ok   ; if (al+bl < 256) goto .ok
    mov al, 255 ; else al = 255
  .ok:
    ret

Jak wiadomo kod z rozgałęzieniami jest nieefektywny, możemy na szczęści jednak rozgałęzień można się pozbyć.

; al, bl - dodawane liczby
; al   - wynik

addsat2:
    add al, bl ; CF = al+bl > 255
    sbb bl, bl ; bl = bl - bl - CF; inaczej: bl = CF ? 0xff : 0x00
    or al, bl
    ret

Można użyć jeszcze rozkazów przesłań warunkowych (ang. condintional movecmov), dostępnych w procesorach PPro i nowszych. Na niektórych procesorach był dostępny nieudokumentowany rozkaz setalc.

; al, bl - dodawane liczby
; al   - wynik

addsat3:
    mov  ecx, 0xff
    add  al, bl ; CF = al+bl > 255
    cmovc eax, ecx
    ret

addsat4:
    add  bl, al
    setalc     ; al = CF ? 0xff : 0x00
    or   al, bl
    ret

Aby efektywnie przetwarzać dane należy wczytywać 4 bajty na raz, co zmniejszy ilość odwołań do pamięci — jak wiadomo to wąskie gardło każdego procesora.

; esi -> obraz A
; edi -> obraz B
; edx = ilość pikseli/3

; funkcja wykonuje operację A = addsat(A, B)

addsat_images24bpp:
            ; np.
    mov eax, [esi] ; eax = |aa|05|f0|78|
    mov ebx, [edi] ; ebx = |70|15|11|10|

    ; dodanie nasyceniem dwóch młodszych bajtów
    add  al, bl  ; eax = |aa|05|f0|88|
    sbb  cl, cl  ; ecx = |xx|xx|xx|00|

    add  ah, bh  ; eax = |aa|05|01|88|
    sbb  ch, ch  ; ecx = |xx|xx|ff|00|

    ; zamiana słów
    bswap eax    ; można również
    bswap ebx    ; użyć rol reg32, 16
    bswap ecx

    ; dodanie nasyceniem dwóch starszych bajtów
    add  al, bl  ; eax = |88|01|25|aa|
    sbb  cl, cl  ; ecx = |00|ff|00|xx|

    add  ah, bh  ; eax = |88|01|25|1a|
    sbb  ch, ch  ; ecx = |00|ff|00|ff|

    ; uwzględniamy maskę
    or  eax, ecx ; eax = |88|ff|25|ff|

    ; przywracamy właściwą kolejność bajtów,
    ; ale tylko zmiennej `eax'
    bswap eax    ; eax = |ff|25|ff|88|

    mov [esi], eax
    add esi, byte 4
    add edi, byte 4
    ret

x86 — odejmowanie

Generalnie większość rzeczy która została napisana nt. dodawania odnosi się do odejmowania — mam nadzieję że Czytelnik sobie poradzi. Przedstawię tylko mały przykład.

; al, bl - dodawane liczby
; al   - wynik
; cl   - niszczony

mov cl, 0xff ; cl = -1
sub al, bl  ; CF = al-bl < 0

adc cl, 0  ; cl = CF ? 0x00 : 0xff
and al, cl

Dodawanie pikseli 16bpp

Niestety dodawanie z nasyceniem pikseli 16bpp nie jest proste. Ich format przedstawia się następująco

format piksela 16bpp: R:5 bitów; G:6 bitów: B:5 bitów

Komplikacje wynikają z różnej szerokości pól: 5 pikseli dla składowych czerwonego i niebieskiego, 6 dla składowej zielonej. Nie bez znaczenia jest również fakt iż nie dostaniemy „na tacy” odpowiednich rozkazów.

Generacja maski

Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest maskowanie poszczególnych składowych i oddzielne dodawanie; poniżej przykład dla pola blue.

; ax, bx - piksele 16bpp w formacie |rrrrrggg gggbbbbb|

and ax, 0x1f ; ax = |00000000 000bbbbb|
and bx, 0x1f ; bx = |00000000 000bbbbb|

       ; c - bit przeniesienia
       ; x - bit wyniku
add ax, bx  ; ax = |00000000 00cxxxxx|
; ***

Oczywiście, jeśli c=1 to wynik przekracza zakres słowa 5-bitowego i wynik powinien być równy 0b11111. Można w różny sposób wygenerować maskę; pokażę 2 najefektywniejsze sposoby (pomijam rozwiązania ze skokiem warunkowym).

Sposób 1:

; ***
mov  bl, al  ; bl = |00cx xxxx|
mov  bh, 0

and  bl, 0x40 ; bl = |00c0 0000| -- albo:
setnz bl    ; bl = |0000 000c| -- shr bl, 5

sub  bh, bl  ; bh = c ? 0xff : 0x00

or  al, bl  ; nasycenie
and  al, 0x1f ; przycięcie bitów wyniku do pola 5-bitowego

Sposób 2:

; ***
mov  bl, al  ; bl = |00cx xxxx|

        ;    nasycenie  bez nasycenia
and  bl, 0x40 ; bl = |0010 0000|  |0000 0000|
setnz bh    ; bh = |0000 0001|  |0000 0000|
sub  bl, bh  ; bl = |0001 1111|  |0000 0000|

or  al, bl  ; nasycenie wyniku

Optymalizacja — metoda nr 1

Pomimo, że oddzielne dodawanie każdego z pól daje dobre rezultaty (bo niby czemu miałoby dawać złe?) to ogólnie jest nieefektywne. W Hugim#17 Chris Dragan pokazał jak można przyspieszyć owo dodawanie poprzez odpowiednie maskowanie pól bitowych (i równoczesne przetwarzanie dwóch pikseli); poniżej maski.

|0000011111100000|1111100000011111| |1111100000011111|0000011111100000|

Dzięki takiemu rozdzieleniu pól mamy bezpośredni dostęp do bitów przeniesienia. Wyjątkiem jest pole red w drugiej masce gdzie bit przeniesienia jest we fladze CF.

; eax - dwa piksele 16bpp
; ebx - dwa piksele 16bpp

mov ecx, eax
mov edx, ebx

and eax, 00000111111000001111100000011111b ; maska pierwsza
and ebx, 0x07e0f81f

and ecx, 11111000000111110000011111100000b ; maska druga
and edx, 0xf81f07e0

Teraz można dodać do siebie rozdzielone składowe (zwracam uwagę na kolejność, by nie zgubić przypadkiem zawartości CF).

; suma
add eax, ebx    ;  |0000cxxxxxx0000c xxxxx00000cxxxxx| -- A
add ecx, edx    ; c|xxxxx00000cxxxxx 0000cxxxxxx00000| -- B
          ; CF

; kopia sumy, potrzebna dla zachowania bitów przeniesienia
mov ebx, eax
mov edx, ecx

; przeniesienie bitów przeniesienia na pozycje MSB każdego z pól
rcr edx, 1     ;  |cxxxxx00000cxxxx x0000cxxxxxx0000| -- B
shr ebx, 1     ;  |00000cxxxxxx0000 cxxxxx00000cxxxx| -- A

; pozostawienie samych bitów przeniesienia
and edx, 0x80100400 ;  |c0000000000c0000 00000c0000000000| -- B
and ebx, 0x04008010 ;  |00000c0000000000 c0000000000c0000| -- A
or ebx, edx    ;  |c0000c00000c0000 c0000c00000c0000|

; w wynikach natomiast zerowane są bity przeniesienia
and eax, 0x07e0f81f ;  |00000xxxxxx00000 xxxxx000000xxxxx|
and ecx, 0xf81f07e0 ;  |xxxxx000000xxxxx 00000xxxxxx00000|

; i sumy są łączone w jedno słowo (na razie bez nasycenia)
or eax, ecx    ;  |rrrrrggggggbbbbb rrrrrggggggbbbbb|

Na tym kończy się podobieństwo do kodu Chrisa Dragana — używał on bowiem sposobu nr 1 na generację maski, natomiast ja używam drugiego (autorskiego :-)). Załóżmy że wszystkie bity przeniesienia są równe 1.

; eax = |rrrrrggggggbbbbb rrrrrggggggbbbbb|
; ebx = |1000010000010000 1000010000010000|

; najpierw włączane do wyniku są najstarsze bity maski
; gdyż za chwilę zostaną "stracone"

or eax, ebx    ; eax = |1rrrr1ggggg1bbbb 1rrrr1ggggg1bbbb|

mov edx, ebx    ;
shl edx, 4     ; edx = |0000100001000001 0000100001000001|
          ; ebx = |1000010000010000 1000010000010000|
sub ebx, edx    ; ebx = |0111101111001111 0111101111001111|

; włączane są kolejne bity maski
or eax, ebx    ; eax = |1111111111g11111 1111111111g11111|

; jak widać maski dla pól 5-bitowych "są gotowe", natomiast dla pól
; 6-bitowych (green) brakuje jednego, najmłodszego bitu;
shr ebx, 1     ; ebx = |0011110111100111 1011110111100111|
and ebx, 0x00200020 ; ebx = |0000000000100000 0000000000100000|

; dodajemy brakujące bity
or eax, ebx

W dodatku A zamieściłem zoptymalizowany na Pentium kod używający powyższej metody. Wykonuje się w 17 cyklach/ 2 piksele, to jest o 10 mniej niż kod Chrisa Dragana. Nadmieniam, że całość kodu nie nadaje się do implementacji przy użyciu rozkazów MMX/SSE z dość prozaicznej przyczyny — nie mamy (łatwego) dostępu do bitu przeniesienia z najstarszej pozycji. Kod generujący maskę można przekonwertować jak najbardziej, co zostanie uczynione w następnym punkcie.

Optymalizacja — metoda nr 2 [25.04.2004]

Tak jak w metodzie pierwszej kluczem do prędkości jest równoczesne dodawanie jak największej liczby pól. Proszę najpierw przyglądnąć się tablicy prawdy dla dodawania.

A B A + B przeniesienie
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1

Jak łatwo zauważyć A+B = A xor B, oraz przeniesienie = A and B.

W mocno nietypowy sposób dodawane będą równocześnie wszystkie pola; ów sposób pozwolę sobie pokazać na przykładzie dodawania liczb 8-bitowych.

Po pierwsze zerujemy najstarsze bity składników sumy, uprzednio je zapamiętując:

msb_A = A and 0x80 ; |x000 0000|
msb_B = B and 0x80 ; |x000 0000|

  a = A and 0x7f ; |0xxx xxxx|
  b = B and 0x7f ; |0xxx xxxx|

Następnie dodajemy a do b:

c = a + b   ; |xxxx xxxx|

(Z racji ograniczenia wartości składników sumy przekroczenie zakresu nie może wystąpić).

Następnie dodajemy msb_A do msb_B — tu już może wystąpić przeniesienie. Ponieważ dodawane są pojedyncze bity, więc wykorzystamy tablicę prawdy dla dodawania:

msb_c = msb_A xor msb_B ; |x000 0000|
carry1 = msb_A and msb_B ; |x000 0000|

Na końcu wyniki są łączone, ale tu również może wystąpić przeniesienie:

carry2 = c and msb_C
c   = c xor msb_C     ; teraz c ma wartość taką jak przy dodawaniu modulo

Jeśli carry1 != 0 lub carry2 != 0, oznacza to, iż suma liczb A i B przekracza zakres 8 bitów.

Niewątpliwą zaletę tej metody jest wykorzystywanie prostych operacji arytmetycznych i logicznych. Przykłady kod będzie dla MMX, lecz zważywszy na wspominane walory przekształcenie go na kod x86 nie powinno sprawić żadnych trudności.

segment .data

mask_withoutMSB dw 0b0111101111101111, 0x7bef, 0x7bef, 0x7bef
mask_MSB    dw 0b1000010000010000, 0x8410, 0x8410, 0x8410
mask_carry_grn dw 0x0000010000000000, 0x0020, 0x0020, 0x0020

segment .text:

; mm0 - 4 piksele 16bpp
; mm1 - 4 piksele 16bpp

; krok 1
movq mm2, mm0
movq mm3, mm1

pand mm0, [mask_withoutMSB]; a
pand mm1, [mask_withoutMSB]; b

pand mm2, [mask_MSB]    ; msb_A
pand mm3, [mask_MSB]    ; msb_B

; krok 2
paddw mm0, mm1       ; c

; krok 3
movq mm4, mm2
pxor mm2, mm3       ; msb_C
pand mm3, mm4       ; carry1

; krok 4
movq mm4, mm0       ;
pand mm4, mm2       ; carry2

pxor mm0, mm2       ; c = c xor msb_C

por  mm3, mm4       ; carry1 or carry2
              ; mm3 = |1000010000010000|...|...|...|

; teraz można na podstawie mm3 wygenerować maski
; jest to translacja kodu x86 z wcześniejszego punktu

por  mm0, mm3
movq mm1, mm3
psrlq mm1, 4
psubw mm3, mm1

por  mm0, mm3
psrlq mm3, 1
pand mm3, [mask_carry_grn]
por  mm0, mm3

Optymalizacja — metoda nr 3 (MMX) [29.06.2007]

Można wykorzystać MMX aby efektywnie dodawać piksele 16bpp — tym razem bez opisu słownego, bowiem nie jest to jakoś specjalnie „algorytmiczne” — ot, nisko kłaniają się cechy MMX. :-)

A mówiąc poważnie: mam nadzieję, że treść komentarzy programu wszystko wyjaśni.

; pierwsza wersja: 22.10.2002
; przyspieszenie: 26.06.2007

; mm0 = |rrrrrggg gggbbbbb| pixel2 | pixel1 | pixel0 | -- A
; mm2 = |rrrrrggg gggbbbbb| pixel2 | pixel1 | pixel0 | -- B

segment .data

mask_rb dw 0b1111100000011111, 0xf81f, 0xf81f, 0xf81f
mask_g dw 0b0000011111100000, 0x07e0, 0x07e0, 0x07e0
fill_b dw 0b0000000011100000, 0x00e0, 0x00e0, 0x00e0
fill_g dw 0b1111100000000000, 0xf800, 0xf800, 0xf800

segment .text

movq mm1, mm0     ; kopia pikseli
movq mm3, mm2     ;

pand mm0, [mask_rb]  ; mm0 = |rrrrr000 000bbbbb|
por mm2, [fill_b]   ; mm0 = |rrrrr??? 111bbbbb|

pand mm1, [mask_g]   ; mm1 = |00000ggg ggg00000|
por mm3, [fill_g]   ; mm1 = |11111ggg ggg?????|

; `x' - bit wyniku

;                 z nasyceniem     bez nasycenia
paddusb mm0, mm2    ; mm0 = |11111111 11111111| = |xxxxx??? 111xxxxx|
paddusw mm1, mm3    ; mm1 = |11111111 11111111| = |11111xxx xxx?????|

pand  mm0, [mask_rb] ; mm0 = |11111000 00011111| = |xxxxx000 000xxxxx|
pand  mm1, [mask_g] ; mm1 = |00000111 11100000| = |00000xxx xxx00000|

por   mm0, mm1    ; wynik

Kod wykonuje się na procesorze Pentium MMX w 8 cyklach/4 piksele! Gdyby użyć rejestrów SSE, dwukrotnie szerszych, przyspieszy to kod dwukrotnie.

Dodawanie pikseli 15bpp

Można użyć powyższego algorytmu, wystarczy zamienić zawartość masek na:

Daruję sobie i Czytelnikowi powtarzania kodu.

Ewentualnie, dla kodu MMX, można zaadaptować metodę pierwszą, bowiem bity przeniesienia będą zawsze dostępne.

; 1. rozdzielanie pól
; 2. dodawanie
; 3. itd.

; mm0 = |0rrrrrgggggbbbbb|...|...|...| -- suma modulo
; mm1 = |1000010000100000|...|...|...| -- bity przeniesienia

movq mm2, mm1
psrl mm1, 1   ; mm1 = |0100001000010000|
por  mm0, mm1  ; mm0 = |01rrrr1gggg1bbbb|

psrl mm2, 5   ; mm2 = |0000010000100001|
psubw mm1, mm2  ; mm1 = |0011110111101111|
por  mm0, mm2  ; mm0 = |0111111111111111|

Dodatek A

mov eax, [edi]    ; 1
mov ebx, [esi]    ; -
mov ecx, eax     ; 2
mov edx, ebx     ; -

and eax, 0f81f07e0h ; 3
and ecx, 0f81f07e0h ; -

and ebx, 7e0f81fh  ; 4
and edx, 7e0f81fh  ; -

add ebx, edx     ; 5
add eax, ecx     ; -

mov edx, ebx     ; 6
mov ecx, eax     ; -

rcr ecx, 1      ; 7
and eax, 0f81f07e0h ; -
shr edx, 1      ; 9
and ebx, 007e0f81fh ; -

and ecx, 80100400h  ; 10
and edx, 04008010h  ; -

or ecx, edx     ; 11
or eax, ebx     ; -
mov edx, ecx     ; 12
or eax, ecx     ; -

and edx, 04000400h  ; 13
mov ebx, ecx     ; -
shr edx, 5      ; 14
shr ecx, 4      ; 15
or eax, edx     ; -
sub ebx, ecx     ; 16
or eax, ebx     ; -
mov [edi], eax    ; 17 -- 3.5 cykli/piksel