Upraszczanie łamanej aproksymującej wykres funkcji

Autor: Wojciech Muła
Dodany:26.02.2007

Jeden ze sposobów wykreślenia wykresów funkcji polega na dostatecznie gęstym próbkowaniu wartości funkcji — otrzymany w ten sposób ciąg punktów traktowany jest jako wierzchołki łamanej, którą już można w łatwy sposób wizualizować zarówno na urządzeniach rastrowych, jak i wektorowych (plotery).

Powiedzmy, że uzyskaliśmy ciąg złożony z kilkuset lub kilku, albo nawet kilkudziesięciu tysięcy punktów. Jednak na ogół będzie tak, że część tych punktów będzie współliniowa, może nie zawsze dokładnie, ale przynajmniej z jakimś niewielkim marginesem błędu. Można więc część z punktów po prostu usunąć, co nie wpłynie znacząco na obraz, a nawet pozostanie niezauważone.

Algorytm, który to wykonuje jest bardzo prosty.

Oczywiście zamiast usuwania punktów, można utworzyć nową listę, zawierającą punkty S; wówczas w ostatnim kroku j := j + k.

Uwaga: dobrze jest stosować ten algorytm w przestrzeni widoku (ekranu), tj. dane powinny zostać przynajmniej przeskalowane do zadanej wysokości i szerokości widoku.

Implementacja w Pythonie:

def refine_polyline(points, dmax):
  n = len(points)
  if n < 3:
    return points

  result = []
  j = 0

  while j < n:
    flat = True
    k  = 2
    for k in xrange(2, n-j):
      # S
      x1, y1 = points[j]

      # E
      x2, y2 = points[j+k]

      # equation of line that passes through points S and E
      a = y2 - y1
      b = x1 - x2
      c = -(a*x1 + b*y1)
      D = sqrt(a*a + b*b)

      # Check if all vertices in range P[j+1..j+k-1]
      # lie at distance not greater then dmax from
      # the line
      flat = True
      for i in xrange(j+1, j+k):
        if abs(a*points[i][0] + b*points[i][1] + c)/D > dmax:
          flat = False
          break

      if flat:
        # flat, try advance k
        continue
      else:
        # not flat, use k from previous iteration and break
        k = k - 1
        break

    # save point S
    result.append(points[j])
    j = j + k
  #while

  return result

I przykładowy wynik (rasteryzacja: Inkscape) dla wykresu pewnej funkcji — zostało wzięte 1000 próbek, po uproszczeniu powyższym algorytmem: 114 (dmax rzędu 0.1 [w przestrzeni ekranu]). Nie powiem na którym obrazku jest mniej punktów.

img/refine_polyline_high.png img/refine_polyline_low.png

Źródła SVG obrazków:


Przedstawiona metoda zakłada, że dane są dokładne. Aproksymowanie łamanej utworzonej z danych zakłóconych jest również możliwe, zobacz: http://www.jarno.demon.nl/polygon.htm.