Wyświetlanie liczb

Autor: Wojciech Muła
Dodany:3.05.2002
Aktualizacja:30.04.2008

Treść

1. Wyświetlanie liczb w systemie dwójkowym

Poniższe programy zamieniają liczbę zapisaną w rejestrze AL, na reprezentację binarną w łańcuchu ASCII-Z.

1.1. Kod x86

; wejście: al
; wyjście: _string (zakończony zerem)

segment .data

_string db "????????", 0

segment .text

    mov cx, 8    ; 8-bitów do przetworzenia
    mov di, _string ; offset łańcucha
_conv:
    mov bl, 0    ; bl = 0
    rol al, 1    ; CF = MSB(al)
    adc bl, '0'   ; bl = ascii(CF)

    mov [di], bl  ; [di++] = bl
    inc di     ;
    loop _conv

1.2. Kod z wykorzystaniem MMX

; wejście: al
; wyjście: mm0

segment .data

mmx_bits db 0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01 ; maska dla kolejnych bitów
mmx_asc0 db 0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30 ; 0x30 = ascii('0')

_string db "????????",0

segment .text

             ; np. a = 0xe9 (11101001b)
movd   mm1, eax    ; mm1 = |00|00|00|00|xx|xx|xx|e9|
punpcklbw mm1, mm1    ; mm1 = |00|00|00|00|xx|xx|e9|e9|
punpcklbw mm1, mm1    ; mm1 = |xx|xx|xx|xx|e9|e9|e9|e9|
punpcklbw mm1, mm1    ; mm1 = |e9|e9|e9|e9|e9|e9|e9|e9|

             ; zostaw pojedyncze bity w każdym bajcie
pand   mm1, [mmx_bits] ; mm1 = |01|00|00|01|00|01|01|01|
pcmpeqb  mm1, [mmx_bits] ; mm1 = |ff|00|00|ff|00|ff|ff|ff|

movq   mm0, [mmx_asc0] ; mm0 = |30|30|30|30|30|30|30|30|
psubb   mm0, mm1    ; mm0 = |31|30|30|31|30|31|31|31| = "11101001"

movq   [_string], mm0

2. Wyświetlanie liczb w systemie dziesiętnym

By wyświetlić liczbę, należy odczytać poszczególne cyfry. Najprościej jest pobrać najmłodszą cyfrę — jest to reszta z dzielenia przez 10 (ogólnie: przez podstawę systemu). Z kolei wynikiem dzielenia liczby przez wagę najstarszej cyfry jest właśnie najstarsza cyfra. Generalnie, odczyt dowolnej cyfry przedstawia się następująco.

// x     - liczba          (np. 10506)
// digit_pos - pozycja cyfry (>0)    (    2)
// base   - podstawa systemu liczenia (    10)
int get_digit(int x, int digit_pos, int base=10) {
              // x = 10506
 x /= pow(base, digit_pos) // x = 105
 x %= base         // x = 5
 return x;
}

2.1. Pobieranie najmłodszej cyfry

Wadą tego rozwiązania jest uzyskiwanie cyfr w odwrotnej kolejności (od najmłodszej do najstarszej), ale można to rozwiązać na co najmniej dwa sposoby:

 • odwracając wynikowy łańcuch;
 • zapisując od końca łańcucha — trzeba znać maksymalną ilość cyfr.

2.1.1. Odwracanie łańcucha

Zwykłe odwracanie łańcucha jest oczywiście dość proste, ale ja proponuję inne podejście. Otóż można użyć stosu do niejawnego odwrócenia łańcucha, a właściwie do odwrócenia kolejności zapisów do łańcucha.

void display_uint(unsigned int x) {
 if (!x) return
 display_uint(x/10);
 // wyświetlenie cyfry
 putchar(x % 10 + '0');
}

Przy rekursji stos jest wykorzystywany zupełnie naturalnie, ale można również bezpośrednio użyć struktury stosowej.

void push(char);
char pop();
int stack_empty();

void display_uint(unsigned int x)
{
 do {
   push(x%10 + '0');
   x /= 10;
 }
 while (x)

 while (!stack_empty())
  putchar(pop());
}

W asemblerze użycie powyższego sposobu jest nadzwyczaj proste, ponieważ procesor wspiera operacje na stosie poprzez instrukcje push i pop.

; edi - wskaźnik na łańcuch - minimum 11 bajtów
; eax - zamieniana wartość (bez znaku!)
dword2dec_ascii:

pushad

mov ecx, 10

mov ebp, esp              ; zapisz wierzchołek stosu
.conv:
    xor   edx, edx        ; edx = eax % 10
    div   ecx           ;

    lea   ebx, [edx + '0']    ; ebx = ASCII(edx)
    push  bx

    or   eax, eax        ; do ... while (eax)
    jnz   .conv          ; /

cld
.create_string:
    cmp   ebp, esp        ; while(!stack_empty()) - dopóki
    je   .end          ; oryginalna zawartość stosu
                    ; nie zostanie odtworzona

    pop   ax           ; stos jest opróżniany
    stosb              ; a zapisane na nim uprzednio litery
                    ; zapisywane do łańcucha [edi]
    jmp   .create_string
.end:

mov [edi], byte 0 ; zapisz kończący symbol
popad
ret

2.1.2. Liczby o znanej ilości cyfr

W tym przypadku łańcuch wypełnia się od końca, a funkcja zwraca wskaźnik do ostatnio zapisanego znaku.

#define size 20 /* ilość cyfr */

char string[size+1] = {0};

char* uint2ascii(unsigned int x)
{
 char *c = &string[size-1]; // przedostatni znak

 do
  {
  *c-- = x % 10 + '0';
  x /= 10;
  }
 while (x)

 return c;
}

W asemblerze kod jest równie prosty, a nawet bardziej, bowiem rozkaz div zarówno dzieli jak i liczy resztę. W C zdefiniowano funkcję div, która działa analogicznie do rozkazu div.

; esi = c > string[size]
; eax = x
uint2ascii:
    mov ebx, 10
 .conv:
    div  eax, ebx ; eax = eax/10
            ; edx = eax%10
    add  dl , '0' ; dl = ASCII(dl)
    mov [esi], dl
    dec esi

    test eax, eax ; if (x != 0) goto .conv
    jnz  .conv
    ret

2.2. Pobieranie najstarszej cyfry

Jest to czasochłonna metoda, jednak dość ciekawa. Za darmo można uzyskać zera wiodące (ang. leading zeros), co być może w niektórych zastosowaniach się przyda, aczkolwiek wymaga większej liczby obliczeń.

void display_uint(unsigned int x)
{          // 4294967295 -- maksymalna wartość dword'a
 unsigned int weight = 1000000000;

 do {
   putchar(x/weight + '0'); // wyświetlenie najstarszej cyfry

   x   %= weight;    // "wycięcie" najstarszej cyfry
   weight /= 10;      // następna cyfra
  }
 while (x);
}

3. Wyświetlanie liczb w systemie szesnastkowym

Funkcje konwertujące liczby na system szesnastkowy.

3.1. Tablicowanie (kod x86)

Najprostszym sposobem jest tablicowanie cyfr szesnastkowych:

segment .data

hax_digits db "0123456789abcdef"
string   db "????????", 0   ; null terminated string

segment .text

dword2hex:
; eax - liczba do wyświetlania

mov edi, string+8 ; offset ostatniego znaku

mov ecx, 8    ; ilość tetrad (ang. nibbles)
         ; tetrada to 4 kolejne bity, czyli tyle ile wymaga do
         ; zapisania 1 cyfra szesnastkowa

xor ebx, ebx
_conv:
    mov bl, al        ; eax = |hg|fe|dc|ba|
    and bl, 0x0f       ; ebx = |00|00|00|0a|

    mov bl, [hex_digits+ebx] ; bl = 'a';

    mov [edi], bl      ; zapisz znak
    dec edi

    shr eax, 4        ; eax = |0h|gf|ed|cb| -- następna tetrada
    loop _conv

3.2. Bezpośrednie obliczenia

Można obyć się bez tablicy; proszę przyjrzeć się kodom ASCII poszczególnych liter:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66

Wybór litery jest prosty:

 • Jeśli tetrada t jest w zakresie 0..9 to kod litery uzyskuje się dodając 0x30 do t.
 • Jeśli tetrada jest większa od 9 to kod litery uzyskuje się prawie tak samo łatwo: t-10 + 0x61.
char hex_digit(unsigned int nibble)
{
 if (nibble > 0xa) return = nibble + '0';
       else return = (nibble-10) + 'a';
}

3.2.1. Kod x86 (bez rozgałęzień!)

; 2-02-02

; wejście: al - tetrada
; wyjście: bl - bl='0' + (al >= 9) ? al : al+('a'-10-'0');
; niszczy: cl

mov bl, '0'
mov cl, 9

cmp cl, al ; CF = al>cl
sbb cl, cl ; cl = -1 jeśli CF==1

and cl, 'a'-10-'0'

add bl, al
add bl, cl

3.2.2. Kod MMX

segment .text

_word2ascii_mmx:
; eax - liczba      ; eax: hgfedcba

; Pierwszym krokiem jest odwrócenie kolejność tetrad,
; ponieważ pierwszy jest wyświetlany bajt o młodszym adresie, a
; na pierwszej pozycji jest zawsze najstarsza cyfra.
; Stąd całe zamieszanie

bswap   eax      ; eax: badcfehg

; Kolejnym krokiem jest "rozpakowanie" tetrad do
; bajtów

movd   mm0, eax    ; mm0: 00000000badcfehg
movd   mm1, eax    ; mm1: 00000000badcfehg
psrlq   mm0, 4     ; mm0: 000000000badcfeh

punpcklbw mm0, mm1    ; mm0: ba 0b dc ad fe cf hg eh
pand   mm0, [mm_mask] ; mm0: 0a 0b 0c 0d 0e 0f 0g 0h

; Na końcu właściwa konwersja

             ; np.
movq   mm1, mm0    ; mm1: 0a 01 07 0f 0d 00 08 0c
pcmpgtb  mm1, [mm_nine] ; mm1: ff 00 00 ff ff 00 00 ff ; mm1 > 9
pand   mm1, [mm_corr] ; mm2: 27 00 00 27 27 00 00 27

paddb   mm0, [mm_zero] ;
paddb   mm0, mm1    ;

movq [string], mm0

ret;urn

segment .data

mm_mask dd 0x0f0f0f0f, 0x0f0f0f0f ; maska dla młodszych tetrad
mm_nine dd 0x09090909, 0x09090909 ; packed_byte(0x9)
mm_zero dd 0x30303030, 0x30303030 ; packed_byte('0')
mm_corr dd 0x27272727, 0x27272727 ; packed_byte('a' - 10)

string db '????????',0

3.2.3. Kod SSSE3 update

Zobacz wpis w osobnym artykule.