MMX&SSE snippets

Autor: Wojciech Muła
Dodany:9.02.2002
Aktualizacja:28.10.2002

Treść

packluww — Pack Low Unsigned Word to Words

Słowa wejściowe są dodatnie (w zakresie 0x0000...0x7fff).

; 9-02-2002
; wejście: mm1 = |0000|dddd|0000|cccc|
;     mm0 = |0000|bbbb|0000|aaaa|

; wyjście: mm0 = |dddd|cccc|bbbb|aaaa|

packssdw mm0, mm0 ; mm0 = |bbbb|aaaa|bbbb|aaaa|
packssdw mm1, mm1 ; mm1 = |dddd|cccc|dddd|cccc|

punpckldq mm0, mm1 ;= |dddd|cccc|bbbb|aaaa|

packlww — Pack Low Signed Word to Words

Słowa wejściowe są liczbami ze znakiem.

; 9-02-2002
; wejście: mm1 = |0000|dddd|0000|cccc|
;     mm0 = |0000|bbbb|0000|aaaa|

; wyjście: mm0 = |dddd|cccc|bbbb|aaaa|

movq mm2, mm0   ; mm2 = |0000|bbbb|0000|aaaa|
psrlq mm2, 32   ; mm2 = |0000|0000|0000|bbbb|
punpcklwd mm0, mm2 ; mm0 = |0000|0000|bbbb|aaaa|

movq mm2, mm1   ; mm1 = |0000|dddd|0000|cccc|
psllq mm2, 32   ; mm2 = |0000|cccc|0000|0000|
punpckhwd mm2, mm1 ; mm2 = |0000|0000|dddd|cccc|

punpckldq mm0, mm2 ; mm0 = |dddd|cccc|bbbb|aaaa|

psumwd — suma słów bez znaku

Rozkaz psadbw umożliwia operacje na bajtach, przy jego użyciu bardzo łatwo policzyć sumę bajtów. Ale można użyć go do policzenia sumy słów, albo nawet podwójnych słów (to już raczej w SSE2, ze względu na efektywność). Sumę dwóch słów, można zapisać jako:

a + b = lo_byte(a) + lo_byte(b) + 256*(hi_byte(a) + hi_byte(b))

i przy użyciu w/w rozkazu oddzielnie policzyć sumę młodszych oraz starszych bajtów, by dopiero na końcu uwzględnić ich wagi.

segment .text
; wejście: mm0 = | w3 | w2 | w1 | w0 |
; wyjście: mm0 = | ?? | ?? | ?? |w3+w2+w1+w0|

pxor  mm2, mm2    ; mm2 = packed_byte(0x00)
movq  mm1, mm0
pand  mm0, [lo_byte] ; mm0 - młodsze bajty
pand  mm1, [hi_byte] ; mm1 - starsze bajty

psadbw mm0, mm2    ; suma młodszych bajtów (sl)
psadbw mm1, mm2    ; suma starszych bajtów (sh)

psrlq mm1, 8     ; sh*256
paddd mm0, mm1    ; sl + sh*256

segment .data

lo_byte dw 0x00ff, 0x00ff, 0x00ff, 0x00ff
hi_byte dw 0xff00, 0xff00, 0xff00, 0xff00

dot_product (iloczyn skalarny) 3DNow!

Rozszerzenie AMD 3DNow! służy obliczeniom równoległym na dwu liczbach floating-point (przechowywanych w standardowych rejestrach MMX). Jeden z rozkazów jest moim zdaniem szczególnie użyteczny pfacc którego działanie jest następujące:

pfadd mmxreg1, mmxreg2/mem64 mmxreg1[ 0..31] = mmxreg1[0..31] + mmxreg1[32..63] mmxreg1[32..63] = mmxreg2[0..31] + mmxreg2[32..63]

Jak się można łatwo domyśleć, Intel nie wprowadził analogicznego rozkazu ani w SSE ani w SSE2.

Iloczyn skalarny wektora czterowymiarowego:

; esi -> v0 (x0, y0, z0, w0)
; edi -> v1 (x1, y1, z1, w1)

movq mm0, [esi]    ; mm0 = | y0  | x0  |
movq mm1, [esi+8]   ; mm1 = | w0  | z0  |

pfmul mm0, [edi]    ; mm0 = | y0*y1 | x0*x1 |
pfmul mm1, [edi]    ; mm1 = | w0*w1 | z0*z1 |

pfacc mm0, mm1     ; mm0 = | z0*z1 + w0*w1 | x0*x1 + y0*y1 |
pfacc mm0, mm0     ; mm0 = |   v1*v2   |   v1*v2   |

Iloczyn skalarny wektora trójwymiarowego:

; esi -> v0 (x0, y0, z0)
; edi -> v1 (x1, y1, z1)

movq mm0, [esi]    ; mm0 = | y0  | x0  |
movq mm1, [edi]    ; mm1 = | y1  | x1  |

; przypominam:
; float(+0.0) = 0 00000000 00000000000000000000000b

movd mm2, [esi+8]   ; mm1 = |  0  | z0  |
movd mm3, [edi+8]   ; mm2 = |  0  | z1  |

pfmul mm0, mm1     ; mm0 = | y0*y1 | x0*x1 |
pfmul mm2, mm3     ; mm2 = |  0  | z0*z1 |

pfadd mm0, mm2     ; mm0 = |   y0*y1   | x0*x1 + z0*z1 |
pfacc mm0, mm0     ; mm0 = |   v1*v2   |   v1*v2   |

pcmpgtu

Rozkaz pcmpgt porównuje wyłącznie liczby ze znakiem, porównanie liczb bez znaku wymaga nieco zachodu.

; wejście:
;    mm0, mm1 - porównywane wektory
; wyjście:
;    mm1
; niszczy:
;    mm2, mm3

pcmpgtub:
    pxor  mm2, mm2    ; mm2 = pb(0x00)
    pcmpeqb mm3, mm3    ; mm3 = pb(0xff)

    psubusb mm0, mm1    ; wszystkie elementy mm0 mniejsze
                ; lub równe mm1 są teraz równe zero
    pcmpeqb mm0, mm2    ; mm0 = (mm0 <= mm1) ? 0xff : 0x00
    pxor  mm0, mm3    ; mm0 = ~mm0 -- odwrócenie wyniku
    ret

Można również skorzystać z rozkazu pcmpgt, ale wymaga to przekształceń danych wejściowych, przez co kod jest koszmarnie wolny. Proszę z resztą spróbować zaimplementować poniższą tożsamość:

A = (A_hi << 4) | A_lo
B = (B_hi << 4) | B_lo

A > B <=> ((A_hi > B_hi) && (A_hi != B_hi)) || ((A_lo > B_lo) && (A_hi == B_hi))

Generacja maski

; mask[9] = { 0x0000000000000000,
;       0x00000000000000ff,
;       0x000000000000ffff,
;       0x0000000000ffffff,
;       0x00000000ffffffff,
;       0x000000ffffffffff,
;       0x0000ffffffffffff,
;       0x00ffffffffffffff,
;       0xffffffffffffffff}
;
; wejście:
;    cl - indeks
; wyjście:
;    mm0 = mask[cl]
; niszczy:
;    ecx, mm1

mask:
    movzx  ecx, cl
    neg   ecx
    lea   ecx, [ecx*8 + 64] ; ecx = 64-8*zero_extend(cl)

    movd  mm1, ecx
    pcmpeqb mm0, mm0    ; mm0 = pb(0xff)
    psrlq  mm0, mm1
ret

bcount — zliczanie bajtów

; wejście:
;    esi - adres
;    ecx - ilość bajtów
;    al - zliczany bajt
; wyjście:
;    eax - ilość bajtów
; niszczy:
;    mm0, mm1, mm2, mm3, mm4

bcount:
    pxor mm1, mm1     ; licznik
    pxor mm0, mm0     ; mm1 := pb(0)

    mov    ah, al   ;
    movd   mm2, eax  ;
    punpcklwd mm2, mm2  ;
    punpckldq mm2, mm2  ; mm2 := pb(al)

    push ecx
    shr ecx, 3      ; liczba 8-bajtowych bloków
    jz  .skip1

 .count:
               ; np. mm2 = |aa|aa|aa|aa|aa|aa|aa|aa|
    movq  mm3, [esi]  ;   mm3 = |bb|aa|aa|cc|dd|aa|ee|aa|
    pcmpeqb mm3, mm2   ;   mm3 = |00|ff|ff|00|00|ff|00|ff|
    psadbw mm3, mm0   ;   mm3 =  0 +1 +1 +0 +0 +1 +0 +1 = 4

    paddd  mm1, mm3   ; mm1 += mm3

    add   esi, byte 8
    loop  .count

 .skip1:
    pop ecx
    and ecx, 0x7     ; liczba bajtów niemieszczących się w bloku
    jz  .skip2

    neg ecx        ;
    lea ecx, [ecx*8 + 64] ;
    movd  mm3, ecx   ;
    pcmpeq mm4, mm4   ;
    psrlq  mm4, mm3   ; maska

               ; np. mm4 = |00|00|00|ff|ff|ff|ff|ff|
    movq  mm3, [esi]  ;   mm3 = |aa|cc|aa|aa|aa|bb|aa|dd|
    pcmpeqb mm3, mm2   ;   mm3 = |ff|00|ff|ff|ff|00|ff|00|
    pand  mm3, mm4   ;   mm3 = |00|00|00|ff|ff|00|ff|00|
    psadbw mm3, mm0   ;   mm3 = 3
    paddd  mm1, mm3
 .skip2:

    movd  eax, mm1
    ret

Wymiana zawartości rejestrów MMX

Oczywiście pomijam tutaj standardową metodę ze zmienną pomocniczą — załóżmy że nie ma żadnego wolnego rejestru. Najprościej jest użyć poniższego sposobu:

pxor mm0, mm1 ; a = a xor b
pxor mm1, mm0 ; b = b xor a
pxor mm0, mm1 ; a = a xor b

Można także wykorzystać fakt, że rejestry MMX są mapowane na rejestry FPU i użyć rozkazu fxch. Ponieważ ten rozkaz zamienia st0 (czyli mm0) z dowolnym innym rejestrem tak więc tylko w takim przypadku jego użycie będzie efektywne, np.:

fxch st5 ; wymiana zawartości mm0 i mm5

Podobnie rozkazy finstp oraz fdecstp nie wpływają na zawartość rejestrów. Można je użyć do szybkiego przesunięcia zawartości rejestrów. Np. fincstp jest równoważne:

movq [temp], mm0
movq mm0, mm1
movq mm1, mm2
...
movq mm6, mm7
movq mm7, [temp]

Generowanie stałych w rejestrach MMX

Poniżej zestawienie kilku metod generacji stałych w rejestrach MMX. Oczywiście niekiedy potrzebny jest wybór rozmiaru spakowanych elementów.

Zerowanie

pxor  mmxreg, mmxreg
psubb  mmxreg, mmxreg
pcmpgtb mmxreg, mmxreg

-1 (0xff)

pcmpeqb mmxreg, mmxreg

1 (0x01)

pxor  mm0, mm0 ; mm0 = packed_byte( 0)
pcmpeqb mm1, mm1 ; mm1 = packed_byte(-1)
psubb  mm0, mm1 ; mm0 = packed_byte(+1)

Następnie, używając przesunięć bitowych, można ustawić dowolny bit.

-128 (0x80)

pcmpeqw mm0, mm0 ; mm0 = packed_word(0xffff) -- -1
psllw  mm0, 8  ; mm0 = packed_word(0xff00) -- -256
packsswb mm0, mm0 ; mm0 = packed_byte(0x80)  -- saturate_sw2sb(-256) = -128

n najmłodszych bitów ustawionych

; packed_byte -- n w zakresie 0..7

          ; np. n=6
pcmpeqw mm0, mm0 ; mm0 = packed_word(0b1111111111111111)
psrlw  mm0, 16-n ; mm0 = packed_word(0b0000000000111111)
packsswb mm0, mm0 ; mm0 = packed_byte(0b00111111)

; packed_word -- n w zakresie 0..15

          ; np. n=11
pcmpeqw mm0, mm0 ; mm0 = packed_word(0b1111111111111111)
psrlw  mm0, 16-n ; mm0 = packed_word(0b0000011111111111)

; packed_word -- n w zakresie 0..31

pcmpeqw mm0, mm0
psrlw  mm0, 32-n

n najstarszych bitów ustawionych

; packed_byte - n w zakresie 1..7

          ; np. n==3
pcmpeqw mm0, mm0  ; mm0 = packed_word(0b1111111111111111)
psllw  mm0, 8-n  ; mm0 = packed_word(0b1111111111111000)

          ; mm0 = |0xfff8|0xfff8|0xfff8|0xfff8|
punpckbw mm0, mm0  ; mm0 = |0xffff|0xf8f8|0xffff|0xf8f8|
punpckbw mm0, mm0  ; mm0 = |0xf8f8|0xf8f8|0xf8f8|0xf8f8|

; packed_word - n w zakresie 0..16
pcmpeqw mm0, mm0
psllw  mm0, 16-n

; packed_dword - n w zakresie 0..32
pcmpeqd mm0, mm0
pslld  mm0, 32-n

0x0807060504030201

pcmpeqb mm1, mm1 ; mm1 = 0000000000000000 = packed_byte(0)
pxor  mm0, mm0 ; mm0 = ffffffffffffffff = packed_byte(-1)
psubb  mm0, mm1 ; mm0 = 0101010101010101 = packed_byte(1)

movq  mm1, mm0 ;
psrlq  mm1, 8  ; mm1 = |1|1|1|1|1|1|1|0|
paddb  mm0, mm1 ; mm0 = |2|2|2|2|2|2|2|1|

movq  mm1, mm0
psrlq  mm1, 16 ; mm0 = |2|2|2|2|2|1|0|0|
paddb  mm0, mm1 ; mm0 = |4|4|4|4|4|3|2|1|

movq  mm1, mm0
psrlq  mm1, 32 ; mm0 = |4|3|2|1|0|0|0|0|
paddb  mm0, mm1 ; mm0 = |8|7|6|5|4|3|2|1|

Moduł liczby

W APJ#5 Chris Dragan pokazał szybki sposób (przede wszystkim bez rozgałęzień) na moduł liczby U2:

; eax - liczba ze znakiem

mov edx, eax  ;
sar edx, 31   ; edx = (eax < 0) ? 0xffffffff : 0x00000000

xor eax, edx  ; eax = not eax
sub eax, edx  ; eax += 1

Zamiast sekwencji mov edx, eax/sar edx, 31 lepiej użyć rozkazu cdq.

pabssw/pabssd

Używając tej metody można bardzo szybko liczyć moduły liczb 16 i 32 bitowych w rejestrach MMX/SSE, np.:

; mm0 - wektor słów
pabssw:
    movq mm1, mm0
    psraw mm1, 15
    pxor mm0, mm1
    psubw mm0, mm1
    ret
; mm0 - wektor podwójnych słów
pabssd:
    movq mm1, mm0
    psrad mm1, 15
    pxor mm0, mm1
    psubd mm0, mm1
    ret

Poniżej szybszy sposób na obliczenie modułu słów (wykorzystuje rozkaz SSE).

; mm0 - wektor słów
pabssw:
    pxor  mm1, mm1  ; mm1 = packed_word(0x0000)
    psubw mm1, mm0  ; mm1 = -mm0

    pmaxsw mm0, mm1  ; mm0[i] = (mm1[i] > mm0[i]) ? mm1[i] : mm0[i] ; i - numer słowa (0..3)
    ret

pabssb

Moduły liczb 8-bitowych są trudniejsze do obliczenia przy użyciu pierwszego sposobu, z tego względu, że nie ma odpowiednika rozkazów psraw.

segment .data

msb db 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80

segment .text

; mm0 - wektor bajtów ze znakiem
pabssb1:
    movq  mm1, mm0  ;
    pand  mm1, [msb] ;
    pcmpeqb mm1, [msb] ; mm1[i] = (mm0[i] < 0) ? 0xff : 0x00 ; i - numer bajtu (0..7)

    pxor  mm0, mm1
    psubb  mm0, mm1
    ret

pabssb2:
    pxor  mm1, mm1  ; mm1  = packed_byte(0)
    pcmpgtb mm1, mm0  ; mm1[i] = (0 > mm0[i]) ? 0xff : 0x00

    pxor  mm0, mm1
    psubb  mm0, mm1
    ret

Ale gdy jest możliwość użycia rozkazu SSE pminub — minimum, bowiem wartość liczona w NKB dla liczby ujemnej (U2) jest większa od liczby dodatniej (U2).

pabssb3:
    pxor  mm1, mm1 ; mm1 = packed_byte(0x00)
    psub  mm1, mm0 ; mm1[i] -= mm0[i] ; i=0..7
    pminub mm0, mm1
    ret