Zastosowanie rozkazów SIMD w kompensacji ruchu

Autor: Wojciech Muła
Dodany:23.03.2002
Aktualizacja:6.09.2007

Treść

Wprowadzenie

W systemie MPEG istotnym czynnikiem kompresji jest kompensacja ruchu — zakłada się że w klatce część obrazu jest translacją części obrazu z poprzedniej klatki. W MPEG obraz dzielony jest na makrobloki — kwadraty o rozmiarze 16x16 pixeli. Tak więc zadaniem kompresora jest znalezienie dla przetwarzanego makrobloku najlepiej odpowiadającego makrobloku z poprzedniej klatki — gdy zostanie znaleziony zapisuje się jedynie wektor przesunięcia.

Aby kompresja była jak najlepsza należałoby porównywać każdy makroblok bieżącej klatki z każdym możliwym makroblokiem klatki poprzedniej, co zajęłoby mnóstwo czasu. Dlatego ogranicza się obszar wyszukiwania do kwadratu o boku 128 pikseli — co i tak daje bardzo dużą liczbę porównań, bo aż 16384.

W jaki sposób określa się podobieństwo dwóch bloków? Można przez błąd średniokwadratowy, albo błąd średniozupełny (ang. mean absolute distortion, w skrócie mad), wzór poniżej:

mad(x,y) = \sum_{i=0}^{15} \sum_{j=0}^{15} |m_1[x+i][y+j] - m_2[x+i+dx][y+j+dy] |
int mad(int x, int y);

void get_vector(int x, int y, int* dx, int* dy)
{
 int min = 16*16*255+1;

 for (int i=-64; i < 64; i++)
  for (int j=-64; j < 64; j++)
    {
    int curr = mad(x+i, y+j);
    if (curr < min)
     {
      min = curr;
      *dx = i;
      *dy = j;
     }
    }
}

Poniżej zostaną przedstawione przykładowe procedury implementujące mad przy użyciu rozkazów SIMD.

Kod SSE

Rozkaz SSE psadbw wykonuje dokładnie tę operację jakiej wymaga mad — sumuje moduły różnic, oto implementacja:

; wejście: esi - makroblok m1
;     edi - makroblok m2
; wyjście: eax
; niszczy: mm0.. mm3
sse_mad:
    pxor mm2, mm2 ; sumowanie będzie przebiegać
    pxor mm3, mm3 ; w dwóch kolumnach o rozmiarze 8x16 pixeli

    mov al, 16  ; ilość wierszy
  .sum:

    movq  mm0, [esi]
    movq  mm1, [esi+8]

    psadbw mm0, [edi]
    psadbw mm1, [edi+8]

    paddw mm2, mm0
    paddw mm3, mm1

    add  esi, byte 16
    add  edi, byte 16

    dec al
    jnz .sum

    paddw mm2, mm3
    movd  eax, mm2
    ret

Kod SSE2

Wersja SSE2 rozkazu psadbw działa na dwóch qwordach oddzielnie — obliczenia są wykonywane niezależnie na dwóch częściach rejestrów XMM.

; wejście: esi - makroblok m1
;     edi - makroblok m2
; wyjście: eax
; niszczy: xmm0, xmm1
sse2_mad:
    xorps xmm0, xmm0 ; xmm1 = 0

    mov  al, 16   ; ilość wierszy
  .sum:
    movups xmm1, [esi] ; załaduj cały wiersz
    psadbw xmm1, [edi] ; xmm1 = | mad(0..7) | mad(8..15) |
    paddw xmm0, xmm1 ; w xmm0 są akumulowane wszystkie wyniki mad z xmm1

    add  esi, byte 16
    add  edi, byte 16

    dec  al
    jnz  .sum
              ; xmm0 = | mad dla kolumny 2 | mad dla kolumny 1 |
    movhlps xmm1, xmm0 ; xmm1 = |     ?    | mad dla kolumny 2 |
    paddd  xmm0, xmm1 ; xmm0 = |     ?    | mad dla makrobloku |

    movd  eax, xmm0
    ret

kod MMX

Implementacja przy użyciu podstawowych rozkazów MMX nie jest tak efektywna jak przedstawione powyżej program, lecz i tak jest o wiele szybsza niż zwykły kod na x86.

; wejście: esi - makroblok m1
;     edi - makroblok m2
; wyjście: eax
; niszczy: mm0.. mm7

mma_sad:
    mov al, 16

    pxor mm6, mm6 ; sumy modułów
    poxr mm7, mm7 ; w postaci formacie word

  .sum:
    movq mm0, [edi]
    movq mm1, [edi+8]

    movq mm2, [edi]
    movq mm3, [edi+8]

    movq mm4, mm0
    movq mm5, mm1

    psubusb mm0, mm2
    psubusb mm2, mm4 ; mm4 wolny

    psubusb mm1, mm3
    psubusb mm3, mm5 ; mm5 wolny

    por mm0, mm2  ; mm0 = abs(mm0-mm2) -- mm2 wolny
    por mm1, mm3  ; mm1 = abs(mm1-mm3) -- mm3 wolny

    pxor mm4, mm4
    pxor mm5, mm5

    movq mm2, mm0  ; kopiuj
    movq mm3, mm1  ; moduły

    punpcklbw mm0, mm4
    punpcklbw mm1, mm4
    punpckhbw mm2, mm4
    punpckhbw mm3, mm4

    paddw mm6, mm0
    paddw mm7, mm1
    paddw mm6, mm2
    paddw mm7, mm3

    add  esi, byte 16
    add  edi, byte 16

    dec al
    jnz .sum

    paddw mm6, mm7
    movq mm7, mm6
    psrlq mm6, 32
    paddw mm7, mm6

    movd eax, mm7

    push ebx
    mov  bx, ax
    shl  eax, 16
    add  ax, bx
    pop  ebx

    ret

SSE4 — rozkazy MPSADBW i PHMINPOSUW

Te dwa rozkazy idealnie nadają się do kompensacji ruchu; najpierw przedstawię ich działanie (proponuję zeknąć również do artykułu na Wikipedii lub moim artykule).

MPSADBW

Oblicza 8 x SAD dla kolejnych 4-elementowych wektorów bajów bez znaku, pseudokod odpowiadający temu rozkazowi:

# mpsadbw xmm1, xmm2, imm8

srcidx := 4 * (imm8 AND 0011b)     # indeksy pierwszych bajtów
dstidx := 4 * (imm8 AND 0100b SHR 2)

# obliczenia; temp - 16-elementowy wektor słów
for i:=0 to 11 do
  temp[i] := 0
  for j:=0 to 3 do
    temp[i] = temp[i] + ABS(xmm1[dstidx + i + j] - xmm2[srcidx + j])

xmm1 := temp
 • srcidx wskazuje wektor w xmm1 (bajty 0..3 lub 4..7 lub 8..11 albo 12..15)
 • dstidx wskazuje, w jakim 12-bajtowym zakresie wykonywane są porównania, czy będą to bajty 0..11, czy 4..15.

PHMINPOSUW

Rozkaz wyszukuje w wektorze 16 słów bez znaku element najmniejszy, zwraca jego wartość oraz indeks:

; phminposuw xmm1, xmm2

index := 0
min  := xmm2[0]

{ wyszukiwanie }
for i:=1 to 15 do
  if (xmm2[i] < min)
   min  := xmm2[i]
   index := i

{ wynik }
xmm1 := 0
xmm1[0:1] := min    { wyniki: słowo }
xmm2[2]  := index   { indeks: bajt }

Kompensacja ruchu

Elementarna operacja jaka może zostać w łatwy sposób przeprowadzona to obliczenie ośmiu SAD dla jednego wiersza makrobloku. Dane są:

 • xmm0 — bieżące wartości SAD (8 x słowo bez znaku)
 • xmm1 — wiersz makrobloku (16 bajtów)
 • xmm2 i xmm3 — fragment wiersza obrazu (32 bajty)

Makro, które uaktualnia SAD dla danych xmm{1|2|3}:

.macro SAD
    movaps %xmm2, %xmm4  # zapisz xmm2
    movaps %xmm2, %xmm5

    #  xmm2     xmm3
    # [ a b c d ] [ e f g h ]
    # [ W X Y Z ]
    #  xmm1
    #  0 1 2 3

    shufps $0b01001110, %xmm3, %xmm2 # xmm2 := [ c d e f ]
    movaps %xmm2, %xmm6

    # xmm4 := SAD4(W, a:b:c)
    mpsadbw $0b000, %xmm1, %xmm4

    # xmm5 := SAD4(X, b:c:d)
    mpsadbw $0b101, %xmm1, %xmm5

    # xmm6 := SAD4(Y, c:d:e)
    mpsadbw $0b010, %xmm1, %xmm6

    # xmm2 := SAD4(Z, d:e:f)
    mpsadbw $0b111, %xmm1, %xmm2

    # xmm0 := xmm0 + (xmm2 + xmm6) + (xmm4 + xmm5)
    paddw  %xmm5, %xmm4
    paddw  %xmm6, %xmm2
    paddw  %xmm4, %xmm2
    paddw  %xmm2, %xmm0
.endm

Pseudokod obliczający osiem kolejnych SAD dla zadanego makrobloku. Wyszukiwanie przeprowadzane są w prostokącie (y0y0 + 15)x(x0..x0 + 7), gdzie x0, y0 — współrzędne lewego, górnego wierzchołka:

# x0, y0 - parametry
minsad:
    pxor  %xmm0, %xmm0  # suma := 0
    for y:=0 to 15 do
        # załaduj po 16 bajtów
        %xmm1 := makroblok[0][y]
        %xmm2 := obraz[x+0x00][y+y0]
        %xmm3 := obraz[x+0x0f][y+y0]

        # wykonaj SAD
        SAD

    # xmm0 - osiem kolejnych SAD
    phminposuw %xmm0, %xmm0
    movd  %xmm0,  %eax
    mov   %eax,  %edx
    and   $0xffff, %eax  # eax := min(SAD)
    shr   $16,   %edx  # edx := indeks (x0 + 0..7)

    ret

Literatura