Cieniowanie Gouarauda

Autor: Wojciech Muła
Dodany:31.07.2002
Aktualizacja:9.08.2002

Każdy z wierzchołków charakteryzują następujące parametry:

podział trójkąta

Zanim trójkąt zostanie wyświetlony jest on dzielony na dwie części, w taki sposób jak na obok (odcinek pomiędzy V2 i V2' jest najdłuższym scanlinem w całym trójkącie). Wypełnienie trójkątów V1, V2, V2' oraz V2, V2', V3 jest bardzo proste.

Obliczenie współrzędnych xL i xR oraz kolorów cL, cR wymaga wyłącznie dodawania przyrostów dXdY i dcdY (dXdY = dX/dY, dcdY = dc/dY).

xL = ydXdYL xR = ydXdYR

cL = ydcdYL cR = ydcdYR

Dla każdej linii należy policzyć przyrost dcdX.

scanline

dcdX = (cRcL)/(xRxL)

Po uproszczeniu powyższego równania zmienna y zostanie wyrugowana — współczynnik dcdX jest stały dla całego trójkąta (dla obu połówek!).

float dcdX;

void fill_scanline(int xl, int xr, int y, float cl) {
 while (xl <= xr) {
  putpixel(xl++, y, int(cl));
  cl += dcdX;
  }
}

Ponieważ wartości składowych kolorów są z przedziału 0..255, oraz w każdy niezdegnerowanym trójkącie V2'.x − V2.x > 0 to |dcdX| ≤ 255. Można zatem wartość dcdX zapisać w formacie fixed-point 8:8 i przy użyciu rozkazów MMX obliczać jednocześnie kolory czterech sąsiednich pikseli. Poniżej fragment kodu dla obrazów grayscale.

segment .text
; edi - adres xl
; ecx - szerokość scanlina w pixelach

; mm6 = | cl*4 | cl*3 | cl*2 | cl*1 | -- liczby fixed-point 8:8
; mm7 = |dcdX*4|dcdX*3|dcdX*2|dcdX*1| -- liczby fixed-point 8:8
fill_scanline_mmx:
  push ecx

  movq mm0, mm6   ; kopia robocza kolorów

  shr ecx, 8  ; liczba 8-bajtowych bloków
  jz  .skip1

 .loop1:
  movq   mm1, mm0
  psrlw  mm1, 8  ; podziel przez 8
  packuswb mm1, mm1 ; spakuj

  movd  [edi], mm1
  add   edi , byte 8

  paddw  mm0, mm7 ; uaktualnij kolory
  loop .loop1

 .skip1:
  pop ecx

  and ecx, 0x7
  jz  .skip2

  movq   mm1, [ecx-8+mask] ; załaduj maskę
  maskmovq mm0, mm1        ; (mm1[i] & 0x80) ? [ds:edi] = mm0[i], i=0..7
 .skip2:
  ret

segment .data

mask:
  db 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 ; 1
  db 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 ; 2
  db 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 ; 3
  db 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 ; 4
  db 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00 ; 5
  db 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00 ; 6
  db 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00 ; 7

Wartość rejestru mm7 jest ustalana na początku procedury wypełniającej trójkąt, z kolei zawartość rejestru mm6 jest obliczana w każdej pętli:

// wartości ustalane na początku pętli:
// mm5 = |4*dcdY_{L}|4*dcdY_{L}|4*dcdY_{L}|4*dcdY_{L}|
// mm6 = | 4*c_{L} | 3*c_{L} | 2*c_{L} | 1*c_{L} |
for (y=V1.y; y < V2.y; y++)
  {
    asm {
        ; parametry
        call fill_scanline_mmx

    paddw mm6, mm5
    }
  }

Przy dużych wartościach współczynnika dcdX jego wartość pomnożona przez 2, 3 i 4 nie mieści się w zakresie fixed-point 8:8. Jednakże tak duże wartości występują przy wąskich trójkątach, tj. gdy V'2X − V2X < 4, oraz gdy abs(V'2C − V2C) = 255. Wtedy pola na których występuje przekorczenie zakresu i tak nie są wyświetlane.