Miksowanie obrazów

Autor: Wojciech Muła
Dodany:17.02.2002
Aktualizacja:17.07.2005

Treść

Wprowadzenie

Miksowanie, inaczej crossfading polega na wyznaczeniu sumy ważonej dwóch obrazów (równanie 1):

P = A ⋅ u + B ⋅ (1 − u) u = 0..1

Inna postać tego równania to (równanie 2):

P = A + u ⋅ (B − A)

Przedstawione przykłady są przeznaczone dla obrazów 8bpp (grayscale) i 32bpp. Współczynnik u jest zapisany w fixed-point o podstawie 256 (u w zakresie 0..255).

Aby uzyskać uzyskać wartość 1 − u w arytmetyce fixed-point, czyli tak naprawdę 256-u, należy zanegować 8 najmłodszych bitów u.

; al == u

mov ebx, eax    ;
xor ebx, 0x000000ff ; bl = 256-u

Równanie 1 (algorytm ogólny)

Dodane 17.07.2005, na postawie niegdysiejszej dyskusji na pl.comp.programming.

P = Au + B(256 − u) P, A, B, u = 0..255

Po rozwinięciu otrzymujemy: P = (B ⋅ 256 − A ⋅ u + B ⋅ u) > > 8. Można każdy ze składników sumy oddzielnie podzielić przez 256, uzyskując co prawda nico inny wynik, ale niewiele odbiegający od „oryginalnego wzoru”. Tzn. otrzymujemy coś takiego: P = B − (A ⋅ u) > > 8 + (B ⋅ u) > > 8.

Ponieważ mnożone są bajty, to mnożenia A ⋅ u oraz B ⋅ u można wykonać za pomocą jednej 32-bitowej operacji mnożenia:

byte A,B,u
dword X;             // dword: 32 bity bez znaku
dword Au,Bu;
X = ((dword)A << 16) | (dword)B; // |0|A|0|B|
X *= (dword)u           // |A*u|B*u| -- wyniki mnożenia 16-bitowe

Au = X >> 24 // (A*u) >> 8
Bu = X >> 8 // (B*u) >> 8

P = A - Au + Bu

W asemblerze to będzie wyglądać jakoś tak (miałem ładnie działającą procedurkę, ale została utracona w ferworze porządkowania burdelu w /home...):

; al = A ; starsze części rejestrów wyzerowane
; bl = B
; cl = u

shl eax, 16
mov al, bl
mul ecx

add cl, ah
shr eax, 16
sub cl, ah   ; w cl wynik

Równanie 1 (x86)

Dogodnie jest stablicować wyniki mnożenia danej wartości u oraz 256-u i wszystkich wartości pikseli (albo składowej). Ponieważ piksel ma co najwyżej 8 bitów zatem będą potrzebne 2 tablice po 256 bajtów każda.

segment .data

    mul_tbl1 resb 256 ; i*u
    mul_tbl2 resb 256 ; i*(256-u)

segment .text

; wejście: al - wartość u
fill_tables:
    push eax
    push ebx
    push ecx
    push edx

    movzx eax, al  ; al = u

    xor  ebx, ebx ; ebx = i*u
    xor  ecx, ecx ; licznik
    xor  edx, edx ; tmp
    prepare:
        mov dl, bh
        xor dl, 0xff

        mov [mul_tbl1 + ecx], bh ; mul_tbl1[i] = (u*i) >> 8
        mov [mul_tbl2 + ecx], dl ; mul_tbl2[i] = ((1-u)*i) >> 8

        add ebx, eax

        inc ecx
        test ch, ch
        jz  prepare

    pop edx
    pop ecx
    pop ebx
    pop eax
    ret

Poniżej funkcja, która wykorzystuje równanie 1.

; edi - wskaźnik na obraz 1
; esi - wskaźnik na obraz 2
; ecx - ilość bajtów do przetworzenia
;
; funkcja dokonuje operacji: [esi] = [edi]*u + [esi]*(1-u)

crossfade1:
    push eax
    push ebx
    push ecx
    push edx

    xor eax, eax
    xor ebx, ebx
    xor edx, edx

    .loop:
        mov al, [edi]
        mov bl, [esi]

        mov dl, [mul_tbl1 + eax] ; dl = al*u
        add dl, [mul_tbl2 + ebx] ; dl = al*u + bl*(1-u)

        inc edi

        mov [esi], dl
        inc esi

        dec ecx
        jnz .loop

    push ebx
    push ecx
    push edx
    push eax
    ret

Równanie 1 (MMX)

Rozkaz pmaddwd jest bardzo użyteczny.

    movq mm7, {u, 1-u, u, 1-u} ; to trzeba zrobić tylko raz
    pxor mm6, mm6
    ...
.crossfade:
    movd   mm0, [edi] ; mm0 = |0 |0 |0 |0 |d0|c0|b0|a0|
    movd   mm1, [esi] ; mm1 = |0 |0 |0 |0 |d1|c1|b1|a1|

    punpclkbw mm0, mm6  ; mm0 = | d0 | c0 | b0 | a0 | -- rozszerzenie zakresu
    punpclkbw mm1, mm6  ; mm1 = | d1 | c1 | b1 | a1 |

    movq   mm2, mm0
    movq   mm3, mm1

    punpcklwd mm0, mm1  ; mm0 = | b1 | b0 | a1 | a0 |
    punpcklwd mm2, mm3  ; mm2 = | d1 | d0 | c1 | c0 |

    pmaddwd  mm0, mm7  ; mm0 = |u*b1+(1-u)*b0|u*a1+(1-u)*a0|
    pmaddwd  mm2, mm7  ; mm2 = |u*d1+(1-u)*d0|u*c1+(1-u)*c0|

    psrld   mm0, 8   ; /256 (u jest fixed-point o podstawie 256)
    psrld   mm2, 8

    packssdw mm0, mm1  ; mm0 = | d' | c' | b' | a' |

    ; itd.

    ; ...
    ; obsługa pętli itp.

Równanie 2 (x86)

Zamiast wykorzystywać dwie tablce, można stworzyć jedną tablicę — trzeba poszerzyć jej zakres.

signed dword mul_tbl[512];
// może być signed word, ale nie polecam - x86 szybciej czyta pamięć spod
// adresów podzielnych przez 4.

for (i=-255; i<256; i++)
  mul_tbl[i+255] = (i*u)/256;

Podczas wypełniania tablicy można wykorzystać „symetrię” wartości tablicy. Kod asemblerowy będzie wówczas bardzo krótki.

signed dword mul_tbl[512];

temp = 0;
for (i=0; i<256; i++) {
  mul_tbl[256+i] = temp;
  mul_tbl[256-i] =-temp;
  temp += u;
 }

Poniżej funkcja, która wykorzystuje równanie 2 (pojedynczą tablicę).

; edi - wskaźnik na obraz 1
; esi - wskaźnik na obraz 2
; ecx - ilość bajtów do przetworzenia
;
; funkcja dokonuje operacji: [esi] = [edi] + u*([esi] - [edi])

crossfade2:
    push eax
    push ebx
    push ecx

    crossfade:
        xor ebx, ebx

        mov al, [edi]
        mov bl, [esi]

        sub ebx, eax
        add eax, [mul_tbl + ebx + 255]

        inc edi

        mov [esi], al
        inc esi

        dec ecx
        jnz crossfade

    pop ecx
    pop ebx
    pop eax

Równanie 2 (MMX)

Przy wykorzystaniu instrukcji MMX nie trzeba wykorzystywać żadnych tablic.

; wejście: al - u

and eax, 0x000000ff
mov ah, al

xor mm7, mm7

movd   mm6, eax ; mm6 = |00|00|00|00|00|u |00|u |
punpckldq mm6, mm6 ; mm6 = |00|u |00|u |00|u |00|u |

crossfade:
    movq mm0, [edi] ; mm0 = |p7|p6|p5|p4|p3|p2|p1|p0| -- numery pixeli
    movq mm1, [esi] ; mm1 = |pf|pe|pd|pc|pb|pa|p9|p8|

    movq mm2, mm0
    movq mm3, mm1

    punpcklbw mm0, mm7 ; mm0 = |00|p3|00|p2|00|p1|00|p0|
    punpcklbw mm1, mm7 ;
    punpcklbw mm2, mm7 ;
    punpcklbw mm3, mm7 ;

    psubw mm2, mm0  ; oblicz czynnik (b-a)
    psubw mm3, mm1  ;

    pmullw mm2, mm6  ; (b-a)*u
    pmullw mm3, mm6  ;

    psrlw mm2, 8   ; /256 -- w tym przypadku trzeba dzielić
    psrlw mm3, 8   ; /256 -- w tablicach wyniki mnożeń już były podzielone

    paddw mm0, mm2  ; a += (b-a)*u/256
    paddw mm1, mm2  ; a += (b-a)*u/256

    packuswb mm0, mm1

    movq  [esi], mm0

    add edi, 8
    add esi, 8

    dec ecx
    jnz crossfade

Przyspieszenie

Przesunięcie bitowe w prawo jest równoważne dzieleniu — inaczej mnożeniu przez odwrotność. Wobec tego równanie 2 można przyjąć następującą postać:

P = A > > n + B − B > > n u = ½n

Zatem dzięki przesunięciom bitowym można uzyskać miksowanie obrazów, z pewnymi ustalonymi wartościami u: 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625 itd.

Przedstawiona metoda doskonale nadaje się nie tylko dla pixeli 8bpp/32bpp, ale również 15bpp. Ponieważ kod jest bardzo szybki można tę metodę używać do motionblur.

Kod x86:

; maska = packed_byte((1 << (9-n))-1)
;
; np. dla n==2
;
;   maska = packed_byte((1 << 7)-1) = packed_byte(0b00111111)

...
mov eax, [edi] ; załaduj cztery pixele
mov ebx, [esi] ;


shr eax, n   ;
and eax, maska ; eax = packed_byte(pixel1/2^n)

mov edx, ebx  ;
shr ebx, n   ;
and ebx, maska ;
sub edx, ebx  ; edx = packed_byte(pixel2 - pixel2/2^n)

add eax, ebx

mov [esi], eax
...

Kod dla MMX będzie taki sam, gdyż zastosowanie masek niweluje wpływ „wsuniętych” bitów z sąsiednich bajtów.

W przypadku u = 0.5 (fixed-point u=127) można posłużyć się uproszczoną formułą:

; p = (a >> 1) + (b >> 1)

...
mov eax, [edi] ; załaduj cztery pixele
mov ebx, [esi] ;

shr eax, 1
shr ebx, 1

and eax, 0x7f7f7f7f
and ebx, 0x7f7f7f7f

add eax, ebx

mov [esi], eax
...

Uproszczony crossfade

Kod jest autorstwa smoly. Dodałem tylko opis i trochę komentarzy. Autor rzecz jasna wyraził zgodę na umieszczenie swojego dzieła na tej stronie

Metoda nadaje się do crossfadingu obrazów 24/32bpp oraz obrazów grayscale o dowolnej liczbie poziomów szarości:

// odejmowanie z nasyceniem
int subtract_sat(int a, int b) {
 int result = a - b;

 if (result < 0) return 0;
      else return result;
}

int thershold_A, thershold_B;

int crossfade(int pix_A, int pix_B) {
 return substract_sat(pix_A, thershold_A) + subtract_sat(pix_B, thershold_B);
}

Wartości progowe są w zakresie 0..255 i spełniają warunek:

thershold_A = 255 - thershold_B;

Implementacja smoly MMX [przy mojej niewielkiej optymalizacji]:

crossfade32bpp:
    mov edx, screen_A ; obrazy
    mov edi, screen_B ; wejściowe

    mov esi, output  ; obraz wynikowy

    mov    eax, 01010101h
    movd   mm7, eax
    punpckldq mm7, mm7     ; mm7 = packed_byte(0x01)

    pxor   mm0, mm0     ; mm0 = packed_byte(0x00)
    pcmpeqd  mm1, mm1     ; mm1 = packed_byte(0xff)

    sub    eax, eax     ; eax = 0

.next_blit:

    iterations equ (pixel_count*4/8)-1

    ; zmiana polega na kopiowaniu w kolejności
    ; rosnących adresów - smola robił odwrotnie

    xor ecx, ecx
.crossfade:
    movq  mm2, [edx+ecx*8]
    movq  mm3, [edi+ecx*8]

    psubusb mm2, mm0      ; subtract_sat(pix_A, thersold_A)
    psubusb mm3, mm1      ; subtract_sat(pix_B, thersold_B)
    paddusb mm2, mm3      ; suma

    movq  [esi+ecx*8], mm2

    inc   ecx
    cmp   ecx, iterations
    jne   .crossfade

    paddusb mm0, mm7
    psubusb mm1, mm7

    ; tutaj kopiowanie bufora na ekran,
    ; retrace itp.

    inc   al         ; 255 iteracji
    jnc   .next_blit
    ret