Rozmycie obrazów

Autor: Wojciech Muła
Dodany:5.02.2002
Aktualizacja:7.03.2016 (link do githuba, wyniki z Core i5), 31.05.2008

Treść

Wstęp

Rozmycie obrazu (w najprostszej wersji) realizuje się jako sumę ośmiu sąsiednich pikseli 'o' piksela 'x', lub żeby być precyzyjnym: blur(x) = (a+b+c + d+x+e + f+g+h)/9.

o o o  a b c
o x o  d x e
o o o  f g h

Rozmycie przeprowadza się w podwójnej pętli:

for y := y_min to y_max do
    for x := x_min to x_max do
        begin
            a = getpixel(x-1, y-1);
            b = getpixel(x , y-1);
            c = getpixel(x+1, y-1);

            d = getpixel(x-1, y);
            x = getpixel(x , y);
            e = getpixel(x+1, y);

            f = getpixel(x-1, y+1);
            g = getpixel(x , y+1);
            h = getpixel(x+1, y+1);

            avg = (a+b+c + d+x+e + f+g+h)/9;

            putpixel(x, y, avg); # zapis do *nowego* obrazu
        end;

Jak łatwo policzyć na każdy rozmywany piksel należy pobrać (getpixel) aż 9 pikseli, co dla całego obrazu daje 9 ⋅ (ymaxymin) ⋅ (xmaxxmin). Np. dla obrazu o rozdzielczości 320x200 daje to aż 576000 odwołań do obrazu.

Ponadto należy, dla każdego piksela, wykonać 8 operacji dodawania.

W artykule pokażę jak te liczby zmniejszyć — i w efekcie przyspieszyć algorytm — oraz jak użyć rozkazów MMX/SSE.

Uwaga 1: Ze względu na wydajność należy rozmywać obraz obcięty z każdej strony po jednym pikselu, tj. np. zamiast (0,0)-(320,20) rozmywać (1,1)-(319,199). Problem sprawiają bowiem piksele brzegowe, np. w punkcie (0,0) musielibyśmy pobrać 5 nieistniejących w obrazie pikseli. Pół biedy z przyjęciem ich wartości (czarne, białe, powtórzone, losowe, itp.), największe zmartwienie to właśnie sprawdzenie czy piksel „istnieje” czy nie.

Dopisek 14.07.2007: jednak w przedstawionej tutaj modyfikacji, dość łatwo poradzić sobie z tymi „brakującymi” pikselami. W przykładowym programie zostało to rozwiązane, można ustalić kolor obrzeża.

Uwaga 2: W przykładowym kodzie wykorzystuję funkcje getpixel/putpixel, które stawiają, bądź pobierają piksel na zadanym, domyślnym obrazie. Faktycznie te operacje wykonuje się na wskaźnikach, ale dla czytelności użyłem postaci funkcyjnej.

Optymalizacja

Rozpatrzmy rozmycie dwóch kolejnych pikseli w jednej linii, tzn. najpierw rozmywamy piksel (x,y) ozn. X, a następnie (x+1,y) ozn. Y.

a b c d
e X Y f
g h i j
blur(X) = (a+b+c + e+X+Y + g+h+i)/9
blur(Y) = (b+c+d + X+Y+f + h+i+j)/9

Zobaczmy, że w wyrażeniu na blur(Y) część pikseli powtarza się, doszły zaledwie trzy nowe: d, f oraz j. Teraz jeszcze jedna rzecz: celowo grupuję w wyrażeniach po 3 piksele, bowiem każda „grupa” (suma cząstkowa) pochodzi z innej linii. Proszę teraz zobaczyć jak wyglądałby wzór na rozmycie piksela h, znajdującego się pod pikselem X, tj. (x,y+1):

blur(h) = (e+X+Y + g+h+i + .+.+.)/9

Aż dwie „grupy” występujące w wyrażeniu na blur(X) powtarzają się w blur(h). Zatem wystarczy zapamiętać wszystkie sumy cząstkowe z dwóch wcześniejszych linii y, co oszczędzi 4 dodawania i 6 odczytów pikseli. Do efektywnego liczenia sum poszczególnych grup wykorzystamy odnotowany wcześniej fakt, że przejście do następnego piksela w jednej linii y powoduje pojawienie się 3 nowych pikseli w wyrażeniu: po jednym na każdą grupę.

Na początku kod w C który dla zadanej linii y liczy wszystkie sumy w obrazie grayscale. Ponieważ na sumę cząstkową składają się wartości trzech pikseli (bajtów), więc musi być ona przechowywana w słowie.

#define SIZE_X ...   // rozmiary
#define SIZE_Y ...   // obrazu XxY

typedef byte      Image_line[SIZE_X];   // linia obrazu
typedef Image_line   Image[SIZE_Y];     // obraz
typedef word      Sum[SIZE_X-2];     // tablica sum

/*
 *   image  - wskaźnik do początku y-owej linii
 *   count  - szerokość obrazu
 *   sum   - tablica sum (rozmiar count-2)
 */
void calc_sum(Image_line L, Sum S) {
    byte a, b, c;
    int x, i;

    a = L[0];    // pobranie dwóch początkowych
    b = L[1];    // pikseli
    i = 0;
    for (x=2; x<count; x++) {
        c = L[x];        // w każdej pętli pobierany
        sum[i++] = a+b+c;    // jest jeden nowy piksel

        a = b;         // natomiast dwa pozostają
        b = c;         // po wcześniejszej iteracji
    }
}

Funkcja rozmywająca obraz.

/*
 *   image_in    - obraz rozmywany
 *   image_out    - wynik rozmycia
 */
void blur_image(Image image_in, Image image_out) {
    Sum a, b, c;
    Sum *A, *B, *C, *T;
    word s;
    int x, y;

    A = &a; // używane są wskaźniki do tablic sum
    B = &b; // żeby uniknąć przesłań pamięci;
    C = &c; // wystarczy "rotacja" wskaźników

    calc_sum(image_in[0], A);
    calc_sum(image_on[1], B);
    for (y=1; y < SIZE_Y-1; y++) {

        // w każdej pętli liczona są wyłącznie sumy cząstkowe
        // dla linii y+1; sumy cząstkowe z linii y i y-1
        //pochodzą z wcześniejszej iteracji
        calc_sum(image_in[y+1], C);

        // rozmycie
        for (x=0; x < SIZE_X-2; x++) {
            s = (A[x] + B[x] + C[x])/9;
            putpixel(image_out, x, y, s);
        }

        // "rotacja" wskaźników
        T = A;
        A = B;
        B = C;
        C = T;
    }
}

W implementacji asemblerowej powyższej funkcji problemem może być przechowywanie trzech wskaźników, będą bowiem potrzebne 3 rejestry. Można połączyć tablice A, B i C w jedną i operować na przesunięciu względem jej początku.

void blur_image(Image image_in, Image image_out) {
#define SUM_SIZE (SIZE_X - 2)
    word abc[SUM_SIZE*3];
    int offset = 0;
    word s;
    int x, y;

    calc_sum(image_in[0], (Sum*)abc[0*SUM_SIZE]);
    calc_sum(image_in[1], (Sum*)abc[1*SUM_SIZE]);
    for (y=1; y<SIZE_Y-1; y++) {

        calc_sum(image[y+1], (Sum*)t[offset]);

        // rozmycie
        for (x=0; x < SIZE_X-2; x++) {
            s = (abc[0*SUM_SIZE] +
               abc[1*SUM_SIZE] +
               abc[2*SUM_SIZE])/9;
            putpixel(image_out, x, y, s);
        }

        // rotacja bufora
        if (offset == 2*SUM_SIZE)
            offset = 0;
        else
            offset += SUM_SIZE;
    }
#undef SUM_SIZE
}

Implementacja x86 funkcji calc_sum

calc_sum:
; edi - tablica 'ImageLine'
; esi - tablica 'Sum'

mov ecx, SIZE_X-2 ; liczba iteracji

xor ah, ah
xor bh, bh
xor dh, dh

mov al, [edi ] ; pobierz a (=[edi-2])
mov bl, [edi+1] ; pobierz b (=[edi-1])
        ;     c (=[edi])

add edi, 2

_sum:
    mov dl, [edi] ; pobierz c, tylko jedną nowa wartość

    add ax, bx  ; a jest tracone w następnej iteracji
    add ax, dx  ; więc zostanie użyte do obliczeń

    mov [esi], ax ; zapisz sumę do tablicy 'Sum'

    mov ax, bx  ; a=b
    mov bx, dx  ; b=c

    inc edi
    add esi, byte 2

    loop _sum
ret

Implementacja MMX funkcji calc_sum

Rozkazy MMX o wiele lepiej nadaje się do takich obliczeń.

calc_sum:
mov ecx, SIZE_X/8

pxor mm7, mm7

_sum:
    ; edi -> |h|g|f|e|d|c|b|a|...
    movq mm0, [edi+0] ; mm0 = |h|g|f|e|d|c|b|a|
    movq mm1, [edi+1] ; mm1 = |i|h|g|f|e|d|c|b|
    movq mm2, [edi+2] ; mm2 = |j|i|h|g|f|e|d|c|

    movq mm3, mm0
    movq mm4, mm1
    movq mm5, mm2

    punpcklbw mm0, mm7 ; mm0 = | d | c | b | a |
    punpcklbw mm1, mm7 ; mm1 = | e | d | c | b |
    punpcklbw mm2, mm7 ; mm2 = | f | e | d | c |

    punpckhbw mm3, mm7 ; mm3 = | h | g | f | e |
    punpckhbw mm4, mm7 ; mm3 = | i | h | g | f |
    punpckhbw mm5, mm7 ; mm3 = | j | i | h | g |

    paddw mm0, mm1   ;
    paddw mm0, mm2   ; mm0 = |def|cde|bcd|abc|

    paddw mm3, mm4   ;
    paddw mm3, mm5   ; mm3 = |hij|ghi|fgh|efg|

    movq [esi+0], mm0
    movq [esi+8], mm1

    add edi, 8
    add esi, 16
    loop _sum
ret

13.04.2008: Zobacz niżej nt optymalizacji tej funkcji dla procesorów Pentium II.

Dzielenie

Nieporuszanym jeszcze problemem jest dzielenie przez 9. W przypadku kodu x86 (a także kodu w C) w zupełności wystarczy tablica z prekalkulowanymi wartościami.

byte div_tbl[9*255];
...
for (i=0; i<9*255; i++)
    div_tbl[i] = i/9;

...
void blur(Image image)
...
        s = div_tbl[A[x] + B[x] + C[x]];
...

Natomiast MMX dostarcza tylko rozkazów mnożenia, wykorzystamy jednak pewien trik. Jak być może wiesz, przesunięcie bitowe w prawo, to dzielenie przez pewną potęgę dwójki. Można tę własność wykorzystać — wzór na dzielenie całkowitoliczbowe przez dowolną liczbę k jest następujący:

x/k = (x*(2^n/k)) >> n

Czynnik 2^n/k jest liczony w trakcie kompilacji; w rozważanym przypadku (k=9, n=16) wyniesie on d = 65536/9 = 7281 = 0x1c71. Dlaczego n=16? Rozkazy MMX pmulhw oraz pmuluhw obliczają starsze słowo z mnożenia, a więc faktycznie, przesunięty w prawo o 16 bitów, (32-bitowy) wynik mnożenia.

Dopisek 14.07.2007: żeby naprawdę mnożenie, a potem przesunięcie dało identyczny wynik co dzielenie, należy przed przesunięciem dodać do wyniku mnożenia wartość d, czyli (x * d + d) >> 16. Bez dodawania różnica wartości pomiędzy (x * d) >> 16 a zwykłym dzieleniem całkowitoliczbowym jest co najwyżej 1. Dlatego wolałem zostać przy tym prostszym wyrażeniu, bo z jednej strony różnica jest niezauważalna, z drugiej odpada jedno działanie.

Co prawda rozkaz pmulhw mnoży liczby ze znakiem, lecz 0x1c71 w zapisie U2 jest liczbą dodatnią, więc nie będzie problemu z jego wykorzystaniem.

segment .data

mmx_coef dd 0x1c711c71, 0x1c711c71

segment .code

calc_average_mmx:
; edi - A
; esi - B
; ebx - C
; edx - linia obrazu do której zapisywany jest wynik

movq mm2, [mmx_coef]
mov ecx, SIZE_X-2

_sum:
    movq mm0, [edi]
    addw mm0, [esi]
    addw mm0, [ebx]  ; sumuj 4 młodsze

    movq mm1, [edi+8]
    addw mm1, [esi+8]
    addw mm1, [ebx+8] ; i 4 starsze grupy pikseli

    pmulhw mm0, mm2  ; mm0/9, mm1/9
    pmulhw mm1, mm2  ; packed_word będą w zakresie 0..255

    packuswb mm0, mm1 ; połącz wyniki

    movq [edx], mm0  ; zapisz

    add edi, 16 ; przesuń wskaźniki
    add esi, 16 ;
    add ebx, 16 ;
    add edx, 8 ;
    loop _sum
ret

Przy założeniu, że przedstawiona powyżej funkcja calc_average_mmx, została zadeklarowana w C:

calc_average_mmx(Image_line, Sum, Sum, Sum);

można ją wykorzystać w sposób następujący:

void blur_image(Image image_in, Image image_out) {
    Sum a, b, c;
    Sum *A, *B, *C, *T;
    word s;
    int x, y;

    A = &a;
    B = &b;
    C = &c;

    calc_sum(image_in[0], A);
    calc_sum(image_out[1], B);
    for (y=1; y<SIZE_Y-1; y++) {

        calc_sum(image[y+1], C);
        calc_average_mmx(image_out[y], A, B, C);

        T = A;
        A = B;
        B = C;
        C = T;
    }
}

Implementacja SSE2 oraz MMX2 [31.05.2008]

W przykładowym programie zamieściłem również implementację SSE2. Poza wyrównaniem wskaźników i użyciu rozkazu PALIGNR do pobierania niewyrównanych danych w calc_sum cały kod zasadniczo został przełożony z wersji MMX automatycznie.

Natomiast w procedurze nazwanej umownie MMX2 zamiast odwołań do niewyrównanych adresów wyciąga się odpowiednie dane za pomocą dwóch przesunięć bitowych oraz jednej opracji sumy bitowe. Zamiast:

0:
    movq 0(%esi), %mm0
    movq 1(%esi), %mm1
    movq 2(%esi), %mm2

    // ...
    // dalsza część pętli [wykorzystywane dodatkowo mm3, mm4]
    // ...

    jnz 0b

Można czytać w jednej iteracji wyrównane do granicy 8 bajtów dane (a przetwarzać 16 kolejnych bajtów) i tworzyć podzakresy sekwencją dwóch przesunięć bitowych i operacji sumy:

;
    movq 0(%esi), %mm6
0:
    // mm0:mm3 -- 16 kolejnych bajtów
    movq %mm6,  %mm0
    movq 8(%esi), %mm3

    // zapamiętanie mm3 dla następnej iteracji
    movq %mm3,  %mm6

    movq %mm0,  %mm1
    movq %mm0,  %mm2
    movq %mm3,  %mm4

    // utworzenie mm1
    pslrq $8,   %mm1
    psllq $64-8, %mm3
    por  %mm3,  %mm1

    // utworzenie mm2
    pslrq $16,  %mm2
    psllq $64-16, %mm4
    por  %mm4,  %mm2

    // ...
    // dalsza część pętli [wykorzystywane dodatkowo mm3, mm4]
    // ...

    jnz 0b

Na Pentium II, pomimo sporego rozrostu kodu, to rozwiązanie pozwala przyspieszyć kod o ok. 30 procent; przyspieszenie w stosunku do analogicznego kodu x86 wzrasta z ok. 3.8 do ok. 4.7. Na Celeronie M praktycznie bez zmian, chyba nawet wolniej działała druga wersja.

Podsumowanie

Celem opisanych wyżej algorytmów, jest minimalizacja odwołań do pamięci i liczby dodawań. W przypadku bezpośredniej implementacji wzoru liczba odwołań do pamięci obrazu wynosiła 9*(SIZE_X-2)*(SIZE_Y-2), natomiast liczba operacji dodawania 8*(SIZE_X-2)*(SIZE_Y-2).

Po optymalizacji liczba odwołań do pamięci obrazu zmaleje, wyniesie tylko SIZE_X*SIZE_X. Co prawda liczba odwołań do tablic sum a, b i c (lub abc) nie będzie mniejsza, ale z racji ich relatywnie małego rozmiaru, będzie mniej nietrafień w cache.

Liczba operacji sumowania wynosie natomiast 2*(SIZE_X-2)*(SIZE_Y) + 2*(SIZE_Y)*(SIZE_X-2).

Porównanie metody wejściowej i zoptymalizowanego algorytmu dla obrazu o wielkości 320x200 pikseli

  liczba operacji dodawania liczba odwołań do pamięci obrazu
metoda podstawowa 503 712 566 676
po optymalizacji 253 920 (50,4%) 64 000 (11,3%)

Przy użyciu kodów MMX, zaprezentowanych w tym artykule, przyrost prędkości był naprawdę imponujący — lekko licząc ok. 2-3 razy w stosunku do kodu x86 używającego tej samej, zoptymalizowanej metody.

Poniżej wyniki testów przykładowego programu przeprowadzane na dwóch maszynach działających pod kontrolą Linuksa.

Pentium II, 400MHz

procedura czas [user] przyspieszenie  
x86 14.973 1.0 █████
MMX 3.996 3.7 ██████████████████
MMX2 3.156 4.7 ███████████████████████

Core 2

CPU: Core 2 Duo E8200 @ 2.6GHz

procedura czas [user] przyspieszenie  
x86 8.221 1.0 █████
MMX 2.852 2.8 ██████████████
MMX2 2.516 3.2 ████████████████
SSE2 1.276 6.4 ████████████████████████████████

Core i5 [2016-03-07] new

CPU: Core i5 M 540 @ 2.53GHz

Uwaga: kod 32-bitowy

procedura czas [user] przyspieszenie  
x86 0:08.27 1.00 █████
mmx 0:01.82 4.52 ██████████████████████
mmx2 0:02.35 3.52 █████████████████
sse2 0:01.04 7.95 ████████████████████████████████████████

Przykład